fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zapewnić bezpieczne warunki pracy

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią podstawowy zespół norm ochrony pracy. Mają one zapobiegać wszelkim niebezpieczeństwom dla zdrowia i życia ludzkiego, powstającym w trakcie wykonywania pracy. W szczególności chodzi o usunięcie zagrożeń wiążących się z urządzeniem i utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń pracy, narzędzi i środków pracy, organizacji pracy oraz zagrożeń tkwiących w samych pracownikach, w ich właściwościach psychofizycznych, stanie zdrowia, nieprzystosowaniu do danego rodzaju robót itd.Zatem obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ciąży na każdym pracodawcy, tj. jednostce organizacyjnej, choćby nie miała ona osobowości prawnej, lub osobie fizycznej, jeżeli zatrudniają one pracowników. Wymóg zapewnienia przez pracodawcę właściwych warunkóonych bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy....
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA