Firma

318 mln euro na przedsiębiorczość i innowacje

Około 1,1 mld euro przeznaczono na realizację działań zaplanowanych w latach 2007 - 2013 w regionalnym programie operacyjnym dla województwa lubelskiego. Największą część tych środków, tj. 27,5 proc. ogólnej sumy, tamtejsze władze chcą przekazać na finansowe wsparcie przedsiębiorczości i innowacji. Prawie 318 mln euro ma więc trafić do przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu
Jak wynika z projektu regionalnego programu operacyjnego (RPO) dla województwa lubelskiego, tamtejsze władze zaplanowały przeznaczyć:
- około 34 mln euro na dofinansowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych przyznających przedsiębiorcom kapitał i zabezpieczenie jego spłaty, - 225 mln euro na dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw,
- około 11 mln euro na badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach, - około 46 mln euro na regionalną infrastrukturę szkół wyższych. Wszelkie założenia projektu RPO mogą się jeszcze zmienić, ponieważ dokument będący scenariuszem korzystania z unijnej pomocy musi zostać zaakceptowany przez Komisję Europejską. Może to potrwać, gdyż KE ma prawo żądać zmian w projekcie. Zgodnie więc z optymistycznymi założeniami pierwsze terminy na składanie wniosków o dofinansowanie przyznane na lata 2007 - 2013 zostaną wyznaczone nie wcześniej niż na przełomie III i IV kwartału 2007 r. Jak poinformował Dariusz Chyćko, rzecznik prasowy marszałka województwa lubelskiego, do ich projektu Komitet Stały Rady Ministrów zgłosił bardzo mało poprawek. Zostały one uwzględnione, wymagane zmiany wprowadzono do RPO. Po przyjęciu go 27 lutego 2007 r. przez Radę Ministrów władze wojewódzkie muszą do 6 marca tego roku przesłać dokument do Brukseli. Gdy RPO zostanie przyjęty przez KE, stanie się oficjalnym dokumentem spajającym wszystkie działania o charakterze rozwojowym realizowane w latach 2007 - 2013 w województwie lubelskim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (jeden z unijnych funduszy strukturalnych). Cele i priorytety RPO z jednej strony zostały ustalone w odniesieniu do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, a z drugiej wpisują się w cele i priorytety projektu Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia). Jednocześnie RPO musi być w zgodzie z projektami rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych nalata 2007 - 2013. Dofinansowanie przedsięwzięć zaplanowanych w projekcie RPO, które dotyczą rozwoju przedsiębiorczości, ma doprowadzić m.in. do: - unowocześnienia oferty produktowej i usługowej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw o największym potencjale rozwojowym, działających na rynku regionalnym i lokalnym; - tworzenia i rozwoju nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw; - wspierania innowacji i zastosowania nowych technologii w przedsiębiorstwach, a także rozwoju możliwości eksportowych; - zwiększania regionalnego potencjału badawczo-rozwojowego i regionalnych sieci współpracy pomiędzy placówkami akademickimi, sektorem B+R oraz przedsiębiorstwami; - wzmocnienia kapitałowego funduszy pożyczkowych i poręczeniowych działających na rzecz przedsiębiorców; - rozwoju lokalnych i regionalnych instytucji otoczenia biznesu oraz ich sieci. Najwięcej środków na rozwój lubelskich przedsiębiorców projekt RPO przewiduje w priorytecie "Przedsiębiorczość i innowacje". Będzie się on składał z takich poddziałań, jak: 1.1. "Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw"1.2. "Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw"1.3. "Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach"1.4. "Regionalna infrastruktura dydaktyczna i B+R" Wsparcie finansowe dla właścicieli firm zaplanowano przekazywać m.in. w formie dotacji inwestycyjnych. Szczególną pomocą zostaną objęci: - przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, - przedsięwzięcia innowacyjne i przedsiębiorstwa prowadzące działalność w strategicznych dla rozwoju województwa dziedzinach, - przedsiębiorstwa z sektora turystyki funkcjonujące na obszarach atrakcyjnych turystycznie oraz przedsiębiorstwa dostosowujące swoją działalność do norm ochrony środowiska. Środki unijne będą także przyznawane na zwiększenie liczby nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wsparcie rozwoju dydaktycznego uczelni wyższych oraz zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego; rozwój współpracy między sferą B+R i gospodarką; wspomaganie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach strategicznych dla rozwoju regionu. Przedsiębiorcy z woj. lubelskiego będą mogli otrzymać pomoc także z budżetu innego priorytetu, tj. "Infrastruktury ekonomicznej". Dofinansowanie będzie przysługiwać też na rzecz badań i rozwoju technologicznego, w szczególności dla właścicieli mikro-, małych i średnich firm (dzięki temu ułatwiony będzie dostęp do usług związanych z badaniami i rozwojem technologicznym w ośrodkach badawczych; zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw). Przedsiębiorczość będzie także wspierana dzięki możliwości korzystania z tanich albo bezpłatnych szkoleń. O dotacje przewidziane w priorytecie "Infrastruktura ekonomiczna" będą mogły występować m.in. zakłady opieki zdrowotnej, szkoły wyższe i przedsiębiorcy. Dofinansowanie będzie przyznawane m.in. na zakup sprzętu informatycznego, rozwój stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, w tym budowę sal gimnastycznych, basenów. Jak bowiem wynika z projektu RPO, jedynie około 46 proc. szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich ma do swojej dyspozycji hale i sale sportowe. Basenów jest jeszcze mniej. O pomoc finansową będą mogły wnioskować także zakłady opieki zdrowotnej w celu poprawy jakości i dostępności świadczeń medycznych. Swoje plany zrealizują dzięki dofinansowaniu zakupu i modernizacji sprzętu medycznego. Projekty kluczowe wybrane przez zarząd województwa do realizacji w ramach RPO na lata 2007 - 2013: - budowa międzynarodowego portu lotniczego Lublin-Niedźwiada, I etap - budowa systemu informacji przestrzennej Lubelszczyzny - budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - modernizacja stadionu miejskiego przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie Spośród blisko 60 mld euro unijnych środków, jakie Polska ma wykorzystać w latach 2007 - 2013, - 21 mld euro przeznaczono na realizację programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko", w tym dofinansowanie zaplanowanych w nim przedsięwzięć, - 8 mld euro na program operacyjny "Kapitał ludzki", - 7 mld euro na program operacyjny "Innowacyjna gospodarka", - około 2 mld euro na program operacyjny "Rozwój Polski Wschodniej", - 576 mln euro na program operacyjny "Europejska Współpraca Terytorialna", - 216 mln euro na program operacyjny "Pomoc techniczna".
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL