ZUS

PFRON zwróci składki przedsiębiorcom na rencie

Przedsiębiorcy renciści jeszcze przez pół roku nie będą musieli wnosić obowiązkowych składek ZUS. Od stycznia je zapłacą, ale PFRON im je zwróci
W piątkowe popołudnie Sejm zakończył roczne prace nad projektem zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych głosowaniem nad senackimi poprawkami. Od 1 stycznia 2008 r. zaczną obowiązywać nowe zasady finansowania składek ZUS. I to zarówno opłacanych przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową firmę, jak i pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych.
Pracodawcy będą mieli refundowane składki za zatrudnionych niepełnosprawnych, zamiast jeszcze teraz obowiązującego ich finansowania. Taka pomoc publiczna będzie możliwa w ramach wyłączeń grupowych. Składki w całości będzie refundował PFRON. Warunkiem zwrotu będzie wcześniejsze terminowe ich opłacenie w pełnej wysokości. To nowość dla zatrudniających osoby niepełnosprawne; dotychczas wykazywali oni tylko kwoty należnych składek, ale nie musieli ich płacić. Refundacja obejmie również przedsiębiorców rencistów oraz niepełnosprawnych rolników i ich domowników. Im składki zwracane będą jednak tylko do wysokości obliczonej od najniższej podstawy ich wymiaru, czyli 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Na takich samych zasadach niepełnosprawni rolnicy i ich domownicy mieliby refundowane składki: wypadkową, chorobową, macierzyńską oraz emerytalno-rentową. Refundacja obejmie okresy miesięczne, a jej warunkiem będzie terminowe opłacenie składek. Co miesiąc ubiegający się będzie musiał składać do PFRON informacje o podstawie wymiaru składek i opłaconych kwotach oraz wniosek o wypłatę refundacji zadany miesiąc. Najpierw myślano o elektronicznym sposobie składania wniosku, ale zainteresowani będą mogli składać dokumenty pisemnie. Refundacja składek przedsiębiorców opłacających je za siebie i rolników oraz ich domowników odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis. Zakłady pracy chronionej nadal będą mogły przekazywać na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych nadwyżkę między kwotą miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń a wynagrodzeniem osiąganym przez pracownika. Z niego nadal będą mogły przeznaczać środki na indywidualne programy rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych (IPR). Na takich samych zasadach jak do tej pory będą finansowane IPR. Sejm przyjął senacką poprawkę zwiększającą dotację celową z budżetu państwa dla PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych. Wcześniej posłowie proponowali, by wynosiła ona nie więcej niż 25 proc. środków. Taki parytet dotacji będzie obowiązywał tylko w 2007 r., a już w następnych latach -55 proc. Od 1 stycznia 2008 r. pracodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń tych niepełnosprawnych, którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury. Do tego czasu będą mogli otrzymywać pomoc publiczną na tych, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego. masz pytanie do autorki, e-mail: a.rosa@rzeczpospolita.pl Choć pracodawcy otrzymają pomoc publiczną tylko na niepełnosprawnych, którzy nie są emerytami, to jednak cieszy, że ta niekorzystna zmiana wejdzie w życie od przyszłego roku. Pracodawcy i pracownicy będą mieli dużo czasu na uregulowanie wzajemnych relacji. Dobrze, że ustawodawca się nie spieszył i dopiero od przyszłego roku niepełnosprawni przedsiębiorcy oraz rolnicy będą mieli refundowane składki. Pozytywne jest, że od stycznia 2008 r. wzrośnie do 55 proc. dotacja z budżetu państwa dla PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL