fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. z praktycznym komentarzem eksperta

Komentarz do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Na podstawie art. 21 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU nr 137, poz. 887 ze zm.) zarządza się, co następuje:§ 1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanych dalej składkami, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz § 2.Komentarz: W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika uwzględniamy wszystkie wypłacone lub postawione do jego dyspozycji przychody wchodzące do tej podstawy wymiaru, a więc z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Wyłączamy jednak wynagrodzenia za czas choroby, zasiłki oraz przychody wymienione w omawianym rozporządzeniu. Przychodem ze stosunku pracy są w szczeg...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA