fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Adres strony postępowania nie może być tajny

Urzędnicy nie mogą wobec stron postępowania o wymeldowanie utajniać danych osobowych innych uczestników takiej sprawy. Dotyczy to również adresu.
Takie stanowisko zajął generalny inspektor ochrony danych osobowych Michał Serzycki. Sprawami o wymeldowanie zajmują się wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), a postępowanie takie regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (DzU z 2001 r. nr 87, poz. 960 ze zm.). Generalny inspektor uważa, że osoba, która jest stroną takiego postępowania, nie może zastrzec, iż jej adres (i inne dane osobowe) ma być tajny dla pozostałych uczestników postępowania (nierzadko np. byłych małżonków, sprawców przemocy w rodzinie itp.). Dlaczego? Bo art.63 §2 k.p.a. przewiduje, że podanie wnoszone do organu administracji publicznej powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz spełniać warunki ustalone w przepisach szczególnych. Oznacza to, że od momentu wszczęcia postępowania jego strona powinna być w pełni zidentyfikowana. Ponadto o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby, które są stronami w sprawie. Artykuł 9 k.p.a. przewiduje natomiast, że urzędnicy muszą należycie i wyczerpująco informować strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków. Urzędnicy w każdym stadium postępowania powinni więc umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. Generalny inspektor zaznacza, że k. p. a. nie przewiduje możliwości utajnienia adresu podanego przez stronę, jak również trybu wyłączania z akt jakichkolwiek dokumentów ze względu na zastrzeżenie adresu czy innych danych.
Prawidłowe przeprowadzenie postępowania o wymeldowanie wymaga indywidualnego określenia wszystkich jego stron. Trzeba więc wskazać dane osobowe - chodzi co najmniej o imię, nazwisko i adres zamieszkania. Generalny inspektor sugeruje nawet, że zastrzeżenie adresu wtoku postępowania o wymeldowanie narusza zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu. Postępowanie byłoby przez to dotknięte wadą procesową, co jest podstawą do jego wznowienia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA