fbTrack

Finanse

Burmistrz wyda interpretację podatkową

Rzeczpospolita
Gminy zarabiają na podatkach. Pobierają je, a w konsekwencji ich władze są organami podatkowymi. Oznacza to również obowiązek udzielania wyjaśnień co do zasad uiszczania danin lokalnych
Stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne wydaje wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.
O wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej zainteresowany może się zwrócić w drodze pisemnego wniosku – z przepisu nie wynika, że uprawnienie to przysługuje wyłącznie podatnikowi, o wydanie interpretacji może się ubiegać również osoba lub podmiot, który dopiero w przyszłości stanie się podatnikiem podatku samorządowego, jak również inkasent, osoba trzecia, następca prawny, doradca podatkowy czy student. Przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?id=176376]ordynacji podatkowej [/link]nie ograniczają podmiotów, które mogą się ubiegać o wydanie interpretacji.
[srodtytul]Właściwość organu[/srodtytul] W zakresie podatków i opłat samorządowych, tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty uzdrowiskowej, opłaty skarbowej, organem właściwym będzie odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta. Natomiast starosta powiatu i marszałek województwa w obecnym stanie prawnym nie będą udzielać interpretacji indywidualnych ze względu na brak kompetencji w zakresie wymiaru, poboru i egzekucji danin publicznoprawnych, z wyjątkiem opłaty eksploatacyjnej. Problemem może być interpretacja indywidualna dotycząca przepisów ogólnych, tj. przepisów ordynacji podatkowej – wówczas z wnioskiem o wydanie interpretacji można się zwrócić zarówno do wójta, jak i ministra finansów, np. w kwestiach związanych z prawidłowym naliczeniem odsetek za zwłokę. [srodtytul]Podstawa prawna wystąpienia[/srodtytul] Indywidualne interpretacje podatkowe gminnych organów podatkowych wydawane są na podstawie art. 14j ordynacji podatkowej. [b]Opłata za wydanie interpretacji – 40 zł – będzie stanowiła odpowiednio dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego[/b]. Natomiast pozostałe kwestie w zakresie samorządowych interpretacji są rozstrzygane na podstawie rozdziału 1a działu II ordynacji podatkowej „Interpretacje przepisów prawa podatkowego”. Należy zwrócić uwagę, iż ordynacja podatkowa nie określa czy ma być ona wydana w formie decyzji czy postanowienia, dlatego przyjmuje się, iż ustawodawca określił ten akt mianem właśnie interpretacji indywidualnej. [srodtytul]Wniosek i załączniki[/srodtytul] Składając wniosek, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim o tym, że może on dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego, jak też zdarzeń przyszłych. Składający jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. [b]Do wniosku należy dołączyć oświadczenie – złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji nie są, w dniu złożenia wniosku, przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego[/b], kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została już rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego albo organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający ww. wymogów pozostawia się bez rozpatrzenia. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. [srodtytul]Treść odpowiedzi[/srodtytul] Wydana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) interpretacja indywidualna powinna zawierać przede wszystkim ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z jej uzasadnieniem prawnym. Od uzasadnienia prawnego można odstąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. W przypadku dokonania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna powinna zawierać wskazanie prawidłowego stanowiska, oczywiście popartego prawnym uzasadnieniem. [b]W każdym wypadku interpretacja powinna zawierać pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. [/b] Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4, czyli terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień wynikających z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zmiana samorządowych interpretacji przez ministra finansów pozostaje aktualnie martwym przepisem. Samorządowe organy podatkowe nie są obowiązane przesyłać interpretacji ministrowi finansów celem ich weryfikacji. [srodtytul]Opłata wynosi 40 zł[/srodtytul] Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wnieść w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zwrot nienależnej opłaty następuje nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji. Opłata za interpretację wydaną przez wójta będzie stanowiła dochód gminy (wpłata na rachunek gminy). [srodtytul]Gwarancje dla pytającego[/srodtytul] Na mocy przepisów ordynacji podatkowej – art. 14k i art. 14m – zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Ponadto w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę. Natomiast zgodnie z art. 14m ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli: - zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz - skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej. [ramka][b]Uwaga [/b] Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.[/ramka] [ramka][b]Inkasenci również mogą pytać[/b] Podmiotem uprawnionym, do uzyskania interpretacji podatkowej jest ten, na którym ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa materialnego, których niewłaściwe wykonanie mogłoby pociągać za sobą negatywne skutki finansowe i karne. Oznacza to, że na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, podmiotami uprawnionymi do występowania o interpretacje są nie tylko podatnicy, ale także płatnicy, inkasenci, następcy prawni podatników i osoby trzecie ponoszące odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. [/ramka] [ramka][b]Upływ terminu korzystny dla pytającego[/b] W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie określonym w art. 14d ordynacji podatkowej uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie – tzw. milcząca interpretacja. Zgodnie z [b]uchwałą NSA z 14 grudnia 2009 r[/b]. w stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2007 r. pojęcie „niewydanie interpretacji” użyte w art. 14o § 1 ordynacji podatkowej nie oznacza braku jej doręczenia w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14d powołanej ustawy. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego więc termin wskazany w art. 14d ordynacji podatkowej może być uznany za zachowany, jeżeli przed jego upływem interpretacja została wydana, czyli sporządzona i podpisana (II FPS 7/09). [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL