fbTrack

Orzecznictwo

Urząd nie prowadzi spraw wobec zmarłych

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Jeżeli w trakcie postępowania administracyjnego strona zmarła, to organ zobowiązany jest podjąć czynności mające na celu ustalenie kręgu osób, które należy wezwać do udziału w sprawie jako następców prawnych zmarłej strony
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku z 11 sierpnia 2010 r., II SA/Gd 211/10 [/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul] Prezydium wojewódzkiej rady narodowej orzekło decyzją o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości stanowiącej własność Z.P. oraz przyznało odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość.
Minister budownictwa po rozpatrzeniu wniosku Z.P. stwierdził nieważność decyzji prezydium w części dotyczącej ustalonego odszkodowania, utrzymując ją w pozostałej części w mocy. W konsekwencji Z.P. zwróciła się do prezydenta miasta o ustalenie i wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Prezydent ustalił na rzecz Z.P. odszkodowanie według stanu i wartości na dzień wywłaszczenia. Wojewoda uchylił to orzeczenie i ustalił odszkodowanie w innej wysokości. Zobowiązał też prezydenta miasta do wypłaty odszkodowania w terminie 14 dni. W trakcie postępowania strona zmarła. Skargę na decyzję wojewody złożył prokurator, wnosząc o uchylenie decyzji organu I i II instancji, zarzucając im naruszenie art. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F3C4F0A1AF1E433ACDD20D34B9AD592F?id=357084]ustawy o gospodarce nieruchomościami[/link]. [srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] WSA skargę uwzględnił. Przypomniał, że organy obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Obowiązek ten oznacza również konieczność prawidłowego ustalenia, na każdym etapie postępowania, kręgu stron, co z uwagi na treść art. 156 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FEBF877810A694D887EFA3AF1E7616A4?n=1&id=133093&wid=296180]kodeksu postępowania administracyjnego[/link] ma szczególne znaczenie, gdyż jego naruszenie stanowi przesłankę, która uzasadnia stwierdzenie nieważności przez sąd administracyjny zaskarżonego rozstrzygnięcia. W razie śmierci strony w toku postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie powinien rozważyć, czy uprawnienie lub obowiązki, których dotyczy postępowanie, mają charakter osobisty czy rzeczowy lub majątkowy. W zależności od tej oceny organ administracyjny wyda decyzję o umorzeniu postępowania w przypadku uprawnień lub obowiązków osobistych bądź też w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych do zajęcia miejsca dotychczasowej strony wezwie jej następców prawnych. Podstawową regułą postępowania administracyjnego jest bowiem jego prowadzenie wobec osób żyjących, a w konsekwencji doręczanie wyłącznie takim osobom decyzji. Jeżeli zaś organ administracji wydał decyzję z naruszeniem przepisów, czy też skierował decyzję do osoby zmarłej, to wadliwość takiej decyzji pozwala na ewentualne jej uchylenie, jeżeli jest ona badana w trybie odwoławczym, a sądowi administracyjnemu na stwierdzenie nieważności takiego rozstrzygnięcia.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL