fbTrack

Zadania

Obszar aglomeracji wyznaczy teraz sejmik

Fotorzepa, Łukasz Solski Łukasz solsk solsk
Tereny zurbanizowane oraz inne gęsto zaludnione powinny być objęte siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz przyłączone do oczyszczalni ścieków. Są to tzw. aglomeracje
Pojęciem „aglomeracji” posługuje się prawo wodne. Zgodnie z jego art. 43 ust. 2 „aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych”.
Dlatego też ustęp 1 tego przepisu wymaga, aby aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 tys. były wyposażone w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. Instalacje te powinny się kończyć oczyszczalniami ścieków. Aglomeracje wyznacza sejmik województwa. Nie czyni tego samodzielnie, ale po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin.
Wyznaczenie granic aglomeracji następuje w drodze uchwały. Jeżeli aglomeracja obejmowałaby tereny położone w dwóch lub więcej województwach, właściwy do jej wyznaczenia jest sejmik tego województwa, na którego terenie będzie się znajdować największa jej część. [b]Od 13 sierpnia 2010 r. obowiązują przepisy nowego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AB7E394D8F32BD1F26FA5C4BCDF6A7EC?id=361792]rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (DzU nr 137, poz. 922)[/link].[/b] Zgodnie z nim podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią przede wszystkim studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przy wyznaczaniu granic takich obszarów trzeba wziąć pod uwagę również i inne dokumenty, takie jak decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Sama procedura wyznaczania granic aglomeracji nie różni się od tej, jaka istniała pod rządami poprzedniego rozporządzenia. [b]Zasadniczą zmianą jest nadanie sejmikowi województwa kompetencji do występowania z wnioskiem do gmin o przedstawienie – w wyznaczonym terminie – propozycji planu aglomeracji[/b]. Przepisy poszerzają też katalog okoliczności, które wyłączają konieczność uzasadnienia budowy sieci kanalizacyjnej względami finansowymi i technicznymi. Zawsze powinna ona powstać na terenach objętych przynajmniej jedną z form ochrony przyrody, na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz w strefach ochronnych ujęć wody. W tym ostatnim wypadku sieć powinna obejmować zarówno tereny ochrony bezpośredniej, jak i pośredniej. Nowe rozporządzenie jest konsekwencją nowelizacji przepisów ustawy – Prawo wodne, określających krąg podmiotów uczestniczących w procesie tworzenia aglomeracji. Nowelizacja ta zaczęła obowiązywać 15 listopada 2008 r.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL