fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Darowizny wolno odliczyć, ale trzeba pamiętać o dokumentach i limicie

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Wypełniając PIT za 2009 rok, możemy wpisać w nim darowizny. Ale tylko na określone cele. Nie odliczymy też więcej niż 6 proc. dochodu, nawet jeśli podarowaliśmy więcej
Możliwość odliczenia darowizn daje art. 26 ust. 1 pkt 9 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link].
Zgodnie z nim dopuszcza się odliczenie darowizn przekazanych na cele:
- określone w art. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1664EDB213F6D46F76260D5DED665556?id=169569]ustawy o działalności pożytku publicznego[/link], organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
- kultu religijnego,
- krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2A9D419015ED35F14F546E67D19C81EE?id=75153]ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (DzU nr 106, poz. 681 ze zm.)[/link] w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy
– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.
[srodtytul]Pożytek publiczny[/srodtytul]
Na jakie cele możemy zatem wpłacać pieniądze, aby potem móc odliczyć przekazane kwoty?
W myśl art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego pieniądze możemy przekazać organizacjom, których celem jest m.in.:
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom,
- działalność charytatywna,
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalność na rzecz mniejszości narodowych,
- ochrona i promocja zdrowia,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
- porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- ratownictwo i ochrona ludności.
Co do zasady łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.
[srodtytul]Sprawdź, komu dajesz[/srodtytul]
Odliczeniu nie podlegają jednak darowizny poniesione na rzecz:
- osób fizycznych,
- osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.
Jeśli zatem przekażemy taką darowiznę, o odliczeniu nie mamy co myśleć.  
[srodtytul]Pieniądze lub towary[/srodtytul]
Darować możemy pieniądze, ale też towary. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o PIT, jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z VAT w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.
Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 19. Oznacza to, że będzie to wartość rynkowa określona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.
[srodtytul]Gdy wspieramy obcych[/srodtytul]
Darowizny możemy przekazać nie tylko organizacjom działającym w Polsce, ale także w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej czy w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
W tym przypadku podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia darowizny pod warunkiem:
- udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz
- istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.
[srodtytul]Musimy mieć potwierdzenie[/srodtytul]
Przepisy mówią, że wysokość odliczanych wydatków należy udokumentować. W przypadku darowizn odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny (przy czym w przypadku dawców krwi w dokumencie tym nie uwzględnia się wartości krwi, za którą dawca otrzymał jej ekwiwalent pieniężny) oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
[ramka][b]Ważne[/b]
Podatnik korzystający z odliczenia darowizn jest obowiązany wykazać w zeznaniu kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, a w szczególności jego nazwę i adres. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA