Zadania

Sanepid znów zespolony

Powiatowego inspektora sanitarnego powoływał będzie starosta, wojewódzkiego zaś – wojewoda
Ponowne zespolenie sanepidu w województwie i powiecie przewiduje wchodząca w życie 1 stycznia 2010 r. zmiana w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wprowadza je nowelizacja tzw. ustaw kompetencyjnych uchwalona w styczniu 2009 r., która generalnie przekazuje uprawnienia administracji rządowej (wojewódzkiej) samorządowej.
Wraz z reformą administracji publicznej z 1999 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna stała się jedną z zespolonych służb, inspekcji i straży. W 2002 r. została scentralizowana. Wojewódzkiego inspektora sanitarnego jako kierownika inspekcji powoływał i odwoływał zatem będzie nie główny inspektor sanitarny, lecz wojewoda (za zgodą GIS). Inspektora powiatowego natomiast – nie inspektor wojewódzki, lecz starosta (za zgodą wojewódzkiego).
W razie zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego główny inspektor ustali szczegółowe zasady postępowania podległych mu funkcjonariuszy. Wobec inspektorów powiatowych uprawnienia te przysługują inspektorowi wojewódzkiemu. Powiatowy i wojewódzki szef sanepidu przedstawiają przynajmniej raz w roku radzie powiatu albo sejmikowi województwa informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego. Rada albo sejmik może w uchwale wystąpić z wnioskami o podjęcie działań przez inspekcję mających zapewnić należyty stan bezpieczeństwa. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w razie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego w gminie, w tym zwłaszcza życia lub zdrowia ludzi, może wystąpić do inspektora powiatowego o jego usunięcie.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL