Akty prawne

Obowiązują od 1 stycznia 2010

[srodtytul]FINANSE PUBLICZNE[/srodtytul]
- nowa ustawa o finansach publicznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=325303]DzU nr 157, poz. 1240[/link]) - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych; na treść tej ustawy składają się nowelizacje aż 83 ustaw oraz rozdział o przepisach uchylających, przejściowych i dostosowujących ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=325301]DzU nr 157, poz. 1241[/link])
- akty wykonawcze do ustawy o finansach publicznych, tj. rozporządzenia ministra finansów w sprawie: – klasyfikacji części budżetowych oraz określeniach ich dysponentów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334402]DzU nr 211, poz. 1633[/link]) – płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335706]DzU nr 220, poz. 1726[/link]) – komitetu audytu ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336571]DzU nr 226, poz. 1826[/link]) [srodtytul]GMINY[/srodtytul] - do czasu wyboru organów gminy Jaśliska ich funkcje wykonują organy gminy Dukla – do tego zdania sprowadza się cała treść zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336563]DzU nr 226, poz. 1814[/link]) [srodtytul]HAZARD[/srodtytul] - ustawa o grach hazardowych; wymusiła ona zmiany w 25 ustawach ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332794]DzU nr 201, poz. 1540[/link]) - na jej podstawie minister finansów wydał rozporządzenie na temat kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336548]DzU nr 226, poz. 1820[/link]) [srodtytul]KOMISJA REGULACYJNA[/srodtytul] - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku państwa do Kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2010 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335792]DzU nr 221, poz. 1750[/link]) [srodtytul]CHEMICZNE SUBSTANCJE[/srodtytul] - od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje zakaz wprowadzania do obrotu i stosowania do produkcji opon (części opon) olejów-zmiękczaczy, jeżeli zawierają określone ilości benzo [a] pirenu oraz więcej niż 10 mg/kg sumy określonych wielopierścieniowatych węglowodorów aromatycznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184335]DzU z 2006 r. nr 239, poz. 1731[/link]) [srodtytul]KOMITET DO SPRAW EUROPEJSKICH[/srodtytul] - ustawa o Komitecie do Spraw Europejskich. W związku z nią trzeba było znowelizować następujące ustawy: o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe; o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych; o Radzie Ministrów; o działach administracji rządowej; o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry 2006; o służbie zagranicznej; o Narodowym Planie Rozwoju; o finansach publicznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327240]DzU nr 161, poz. 1277[/link]) [srodtytul]KREW[/srodtytul] - na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi minister zdrowia określił wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=323078]DzU nr 143, poz. 1173[/link]) [srodtytul]PALIWO ŻEGLUGOWE[/srodtytul] - niektóre przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=307535]DzU nr 58, poz. 477[/link]) [srodtytul]PODWODNE PRACE[/srodtytul] - od lekarza towarzyszącego pracom głębinowym i długotrwałym wymaga się odbycia sześciomiesięcznego stażu w ośrodku medycyny hiperbarycznej – wynika z § 10 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=243031]DzU z 2007 r. nr 199, poz. 1440[/link]) [srodtytul]SŁUŻBA CYWILNA[/srodtytul] - część przepisów ustawy o służbie cywilnej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=293420]DzU z 2008 r. nr 227, poz. 1505[/link]) - dwa akty wykonawcze do tej ustawy, tj. rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie: – określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334386]DzU nr 211, poz. 1630[/link]) – sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335469]DzU nr 218, poz. 1695[/link]) [srodtytul]WOJSKO[/srodtytul] - znowelizowana 24 kwietnia ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; jednocześnie korektom zostały poddane dwie ustawy: o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin; o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=312540]DzU nr 79, poz. 669[/link]) - akty wykonawcze do tej ustawy, czyli rozporządzenia ministra obrony narodowej dotyczące: – bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=305053]DzU nr 45, poz. 365[/link]) – stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328598]DzU nr 172, poz. 1338[/link]) – gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=329493]DzU nr 179, poz. 1392[/link]) – korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335173]DzU nr 216, poz. 1678[/link]) – bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335180]DzU nr 216, poz. 1679[/link]) – zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335176]DzU nr 216, poz. 1680[/link]) – wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335461]DzU nr 218, poz. 1699[/link]) - zmieniona 27 sierpnia ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP; wymusiła ona zmiany w następujących ustawach: o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; o uposażeniu żołnierzy niezawodowych; o podatku PIT; o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin; o systemie ubezpieczeń społecznych; o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa; o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową; o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Prawo o szkolnictwie wyższym; o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP; o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327227]DzU nr 161, poz. 1278[/link]) - na podstawie tej ustawy Rada Ministrów wydała dwa rozporządzenia wykonawcze: – określające limit świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2010 r. na rzecz obrony państwa ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=329518]DzU nr 179, poz. 1389[/link]) – dotyczące utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333889]DzU nr 206, poz. 1592[/link]) - ustawa z 9 października o dyscyplinie wojskowej; ta spowodowała zmiany w ustawach: o powszechnym obowiązku obrony RP; kodeks wykroczeń; o prokuraturze; kodeks karny; kodeks postępowania karnego; kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330972]DzU nr 190, poz. 1474[/link]) [srodtytul]ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA[/srodtytul] - niektóre przepisy dwukrotnie znowelizowanej, w 2008 i 2009 r., ustawy o żegludze śródlądowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=283573]DzU nr 171, poz. 1057[/link] oraz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315784]nr 98, poz. 818[/link]) [srodtytul]BATERIE I AKUMULATORY[/srodtytul] - niektóre przepisy ustawy z 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=312518]DzU nr 79, poz. 666[/link]) - akty wykonawcze do tej ustawy, czyli rozporządzenia ministra środowiska dotyczące: – wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=326447]DzU nr 160, poz. 1274[/link]) – wzoru sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327429]DzU nr 163, poz. 1304[/link]) – wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328612]DzU nr 172, poz. 1341[/link]) – rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych; w 2010 roku jest to 18 proc. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335064]DzU nr 215, poz. 1671[/link]) – wysokości stawki opłaty produktowej, jest to 9 zł/kg, dla zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335083]DzU nr 215, poz. 1672[/link]) – wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336098]DzU nr 223, poz. 1788[/link]) – wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336092]DzU nr 223, poz. 1789[/link]) [srodtytul]BEZROBOTNI[/srodtytul] - zgodnie z art. 72 zmienionej 19 grudnia 2008 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wysokość zasiłku dla bezrobotnego w okresie pierwszych trzech miesięcy wynosi 717 zł, a w następnych miesiącach 563 zł ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=296887]DzU nr 6, poz. 33[/link]) [srodtytul]CHOROBY ZAKAŹNE[/srodtytul] - uchwalona 5 grudnia 2008 r. ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych weszła w życie 1 stycznia 2009 r., ale dopiero od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje art. 9 tej ustawy. Dotyczy on potwierdzania prawidłowości rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, tj. weryfikacji wyników badań laboratoryjnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294162]DzU z 2008 r. nr 234, poz. 1570[/link]) [srodtytul]DOMY MAKLERSKIE[/srodtytul] - na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi minister finansów wydał rozporządzenia w sprawie: – zakresu i zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333652]DzU nr 204, poz. 1571[/link]) – wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333658]DzU nr 204, poz. 1572[/link]) – warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na zastosowanie przez dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333655]DzU nr 204, poz. 1573[/link]) – warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski wybranych metod pomiaru ryzyka operacyjnego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333638]DzU nr 204, poz. 1574[/link]) – warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski metod wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333643]DzU nr 204, poz. 1575[/link]) – ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333649]DzU nr 204, poz. 1576[/link]) – przeprowadzania badania i oceny nadzorczej domów maklerskich ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334024]DzU nr 207, poz. 159[/link]6) – upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334300]DzU nr 210, poz. 1615[/link]) [srodtytul]KREDYTY ROLNE[/srodtytul] - jeden przepis, tj. § 10 ust. 4 pkt 3 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; mówi on o tym, kiedy określone dopłaty nie przysługują do kredytów bankowych udzielanych na zakup użytków rolnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300398]DzU nr 22, poz. 121[/link]) [srodtytul]OŚWIATA[/srodtytul] - niektóre przepisy, głównie dotyczące wychowania przedszkolnego, znowelizowanej 19 marca ustawy o systemie oświaty ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=307040]DzU nr 56, poz. 458[/link]) [srodtytul]PROCEDURA CYWILNA[/srodtytul] - znowelizowany 9 stycznia tego roku kodeks postępowania cywilnego wprowadza internetowy sąd w tzw. postępowaniu upominawczym. W związku z tym stosownym zmianom zostały poddane następujące ustawy: prawo o adwokaturze; o radcach prawnych; o prokuraturze; o komornikach sądowych; o rzecznikach patentowych; prawo o ustroju sądów powszechnych; o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300974]DzU nr 26, poz. 156[/link]) [srodtytul]UZDROWISKA[/srodtytul] - dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w trybie stacjonarnym rozpoczyna się o godz. 10.00, a kończy o godz. 10.00 dnia następnego – wynika z art. 13 ust. 2a rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=304413]DzU nr 40, poz. 330[/link]) [srodtytul]EMERYTALNE FUNDUSZE[/srodtytul] - w znowelizowanej dwukrotnie 26 czerwca ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nową treść uzyskały dwa przepisy dotyczące opłat, tj. art. 134 ust. 1 i art. 136 ust. 2a ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=321129]DzU nr 127, poz. 1048[/link]) [srodtytul]FINANSE PUBLICZNE[/srodtytul] - zmienione 22 lipca rozporządzenie ministra finansów o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=320386]DzU nr 121, poz. 1002[/link]) [srodtytul]GRUNTY ROLNE I LEŚNE[/srodtytul] - znowelizowana 25 czerwca ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318970]DzU nr 115, poz. 967[/link]) [srodtytul]MIASTA, GMINY[/srodtytul] - sporo zmian na mapie administracyjnej kraju dotyczących utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, a także granic niektórych miast. Przybyło sześć miast: Łaszczów (lubelskie), Radłów (małopolskie), Szepietowo (podlaskie), Kołaczyce i Przecław (podkarpackie), oraz Tychowo (zachodniopomorskie) ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=320220]DzU nr 120, poz. 1000[/link]) [srodtytul]PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA[/srodtytul] - w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej liczne zmiany dotknęły ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314586]DzU nr 92, poz. 753[/link]) [srodtytul]PRZESZCZEPY[/srodtytul] - wprawdzie znowelizowana 17 lipca ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów obowiązuje od 15 września, ale 1 stycznia zaczyna obowiązywać jej art. 3. Rozróżnia on zapłatę, której nie można żądać ani przyjmować za pobrane od dawcy komórki, tkanki lub narządy, od dozwolonych kosztów ich pobrania, przechowywania, przetwarzania itd. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=322551]DzU nr 141, poz. 1149[/link]) [srodtytul]SAMORZĄD TERYTORIALNY[/srodtytul] - art. 6 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma teraz następującą treść: „Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa, wynosi 14,75 proc.” – stanowi art. 3 ustawy z 25 czerwca ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318968]DzU nr 115, poz. 966[/link]) [srodtytul]SĄDY I PROKURATURA[/srodtytul] - z dwóch rozporządzeń ministra sprawiedliwości po jednym przepisie o dodatku funkcyjnym: sędziego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316785]DzU nr 104, poz. 866[/link]) oraz prokuratora ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=321964]DzU nr 133, poz. 1099[/link]) - zmiany dotyczące terytorialnego zakresu działania niektórych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316788]DzU nr 104, poz. 865[/link]) [srodtytul]TELEKOMUNIKACJA[/srodtytul] - art. 180a ust. 3 znowelizowanego 24 kwietnia prawa telekomunikacyjnego, według którego upadły operator lub dostawca ma obowiązek przekazania określonych danych do przechowywania, udostępniania oraz ochrony prezesowi UKE ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=313826]DzU nr 85, poz. 716[/link]) [srodtytul]UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE[/srodtytul] - zmieniona 24 kwietnia ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych weszła w życie 1 września, ale od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje jeden jej przepis, art. 12 ust. 1: „Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu”, ust. 3 został uchylony ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310534]DzU nr 71, poz. 609[/link]) [srodtytul]WETERYNARIA[/srodtytul] - 1 stycznia traci moc sześć rozporządzeń ministra rolnictwa i rozwoju z 2004 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych dla różnych gatunków mięs i wyrobów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=320570]DzU nr 123, poz. 1024[/link]) [srodtytul]AKTY NORMATYWNE[/srodtytul] - znowelizowana ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330976]DzU nr 190, poz. 1473[/link]) [srodtytul]DROGI[/srodtytul] - jedne drogi minister infrastruktury zaliczył do kategorii dróg krajowych, inne tej kategorii pozbawił ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327222]DzU nr 161, poz. 1283[/link] – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327216]1284[/link]) - w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym zmieniły się: art. 37h ust. 3 dotyczący produktów będących paliwami silnikowymi lub gazem; art. 37m na temat stawki opłaty paliwowej. Jednocześnie korekcie została poddana ustawa o obrocie instrumentami finansowymi ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336113]DzU nr 223, poz. 1776[/link]) - w rozporządzeniu ministra infrastruktury o opłatach za przejazd po drogach krajowych zmienił się załącznik nr 2 dotyczący tych opłat oraz przepis o sprzedaży karty opłaty drogowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336076]DzU nr 223, poz. 1781[/link]) [srodtytul]FINANSOWE SPRAWOZDANIA[/srodtytul] - rozporządzenie ministra finansów o zasadach sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328314]DzU nr 169, poz. 1327[/link]) [srodtytul]JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE[/srodtytul] - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „Cebet” został włączony do Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332188]DzU nr 195, poz. 1509[/link]) - połączone też zostały instytuty: Chemii Nieorganicznej z siedzibą w Gliwicach oraz Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335482]DzU nr 218, poz. 1698[/link]) [srodtytul]KRAJOWY REJESTR SĄDOWY[/srodtytul] - trzy zmienione rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie: – określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do KRS oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia, – sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład KRS oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach, – ustroju i organizacji Centralnej Informacji KRS oraz zasad udzielania informacji z rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335501]DzU nr 219, poz. 1712[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335528]1713[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335516]1714[/link]) [srodtytul]KSZTAŁTOWANIE WYNAGRODZEŃ[/srodtytul] - 1 stycznia została uchylona ustawa o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców. W związku z tym niezbędne były zmiany w następujących ustawach: o przedsiębiorstwach państwowych; o zakładach opieki zdrowotnej; o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisji dialogu społecznego; o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335503]DzU nr 219, poz. 1707[/link]) [srodtytul]NARODOWY BANK POLSKI[/srodtytul] - rozporządzenie ministra finansów na temat przekazywania NBP danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330300]DzU nr 184, poz. 1437[/link]) [srodtytul]PIENIĘŻNA POLITYKA[/srodtytul] - uchwała Rady Polityki Pieniężnej w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na 2010 rok ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328494]MP nr 66, poz. 868[/link]) [srodtytul]STATUTY[/srodtytul] - prezes Rady Ministrów nadał nowy statut Ministerstwu Spraw Zagranicznych, a zmienił statuty ministerstw: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Infrastruktury ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336788]MP nr 81, poz. 1023[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336820]1024[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336739]1025[/link]) [srodtytul]STATYSTYKA[/srodtytul] - na terytorium RP stosuje się dział 99 Nomenklatury Scalonej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336555]DzU nr 226, poz. 1813[/link]) - do 31 grudnia 2010 r. stosuje się polską klasyfikację wyrobów i usług wprowadzoną przez rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335948]DzU nr 222, poz. 1753[/link]) - zmienione rozporządzenie Rady Ministrów (a ściślej mówiąc załącznik) w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333413]DzU nr 202, poz. 1558[/link]) - zmiany objęły także następne rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału kraju ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333422]DzU nr 202, poz. 1559[/link]) - kolejne modyfikacje, na dodatek obowiązujące od 31 grudnia, objęły dwukrotnie rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336574]DzU nr 226, poz. 1811[/link] i [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336615]poz. 1816[/link]) oraz rozporządzenie prezesa RM w sprawie wzorów formularzy i ankiet i objaśnień do nich stosowanych w badaniach statystycznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336561]DzU nr 226, poz. 1818[/link]) [srodtytul]STRAŻ GRANICZNA[/srodtytul] - nowe lub zmienione rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji poświęcone Straży Granicznej, a konkretnie dotyczące: – zniesienia niektórych jej oddziałów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=326418]DzU nr 160, poz. 1273[/link]) – wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi SG równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334745]DzU nr 213, poz. 1654[/link]) – przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy SG oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335178]DzU nr 216, poz. 1681[/link]) – przekazywania do ZUS składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza SG ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335510]DzU nr 219, poz. 1715[/link]) – wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy SG ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335514]DzU nr 219, poz. 1716[/link]) – należności funkcjonariuszy SG za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335530]DzU nr 219, poz. 1717[/link]) – oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników SG ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335787]DzU nr 221, poz. 1748[/link]) – utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w SG ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335990]DzU nr 222, poz. 1770[/link]) – utworzenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Straży Granicznej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335940]DzU nr 222, poz. 1771[/link]) [srodtytul]STYPENDIA[/srodtytul] - zmienione nieco rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego o warunkach i trybie przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334260]DzU nr 210, poz. 1618[/link]) [srodtytul]ŚRODOWISKO[/srodtytul] - poważnie znowelizowana ustawa – Prawo ochrony środowiska, co wymusiło zmiany w następujących ustawach: o podatku dochodowym od osób prawnych; o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; prawo energetyczne; o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej; o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; o ochronie przyrody, o substancjach zubożających warstwę ozonową; o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji; o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej; o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335073]DzU nr 215, poz. 1664[/link]) [srodtytul]UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE[/srodtytul] - zmienione rozporządzenie Rady Ministrów o zasadach i trybie postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=323336]DzU nr 144, poz. 1181[/link]) - treścią tego rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej jest 18 wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330525]DzU nr 186, poz. 1444[/link]) - wzór bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Emerytur Pomostowych, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy lub na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333392]DzU nr 202, poz. 1561[/link]) - zmodyfikowane rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336109]DzU nr 223, poz. 1783[/link]) [srodtytul]UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA[/srodtytul] - rozporządzenie ministra finansów o sposobie wyliczenia marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów asekuracji ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328317]DzU nr 169, poz. 1330[/link] oraz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336590]nr 226, poz. 1823[/link]) - zmienione rozporządzenie tego ministra o sposobie wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328605]DzU nr 172, poz. 1337[/link] oraz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336597]nr 226, poz. 1822[/link]) - kolejne jego rozporządzenie mówi o zasadach rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336582]DzU nr 226, poz. 1825[/link]) [srodtytul]WYWIAD I KONTRWYWIAD[/srodtytul] - nowe wzory legitymacji żołnierza i funkcjonariusza: Służby Kontrwywiadu Wojskowego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330523]DzU nr 186, poz. 1440[/link]) oraz Służby Wywiadu Wojskowego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330530]DzU nr 186, poz. 1441[/link]) [srodtytul]DOKUMENTY[/srodtytul] - w związku z uwierzytelnianiem dokumentów ustawa z 23 października 2009 roku zmieniła dziesięć następujących ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, kodeks postępowania cywilnego, prawo o adwokaturze, o radcach prawnych, o doradztwie podatkowym, ordynacja podatkowa, o rzecznikach patentowych, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o Prokuratorii Skarbu Państwa ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335187]DzU nr 216, poz. 1676[/link]) [srodtytul]PODATKI[/srodtytul] - przepisy znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 6 listopada 2008 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290768]DzU nr 209, poz. 1316[/link]) oraz z 23 października 2009 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332804]DzU nr 201, poz. 1541[/link])– akt wykonawczy, tj. rozporządzenie ministra finansów o normach szacunkowych dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=326421]DzU nr 160, poz. 1269[/link]) - znowelizowana 23 października 2009 r. ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332804]DzU nr 201, poz. 1541[/link]) - znowelizowana 2 grudnia 2009 r. ustawa o podatku od towarów i usług ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335088]DzU nr 215, poz. 1666[/link]) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy autorstwa ministra finansów dotyczące: – wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie VAT ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332796]DzU nr 201, poz. 1543[/link]) – wykazu towarów do celów poboru VAT w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7 proc. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335944]DzU nr 222, poz. 1759[/link]) – zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od VAT ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335938]DzU nr 222, poz. 1760[/link]) – informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335969]DzU nr 222, poz. 1761[/link]) – określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335975]DzU nr 222, poz. 1762[/link]) – wzorów deklaracji podatkowych dla VAT ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335964]DzU nr 222, poz. 1763[/link]) – zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336368]DzU nr 224, poz. 1797[/link]) – wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336380]DzU nr 224, poz. 1799[/link]) – wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336388]DzU nr 224, poz. 1800[/link]) – zwrotu VAT niektórym podmiotom ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336383]DzU nr 224, poz. 1801[/link]) - niektóre przepisy znowelizowanej 6 listopada 2008 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290768]DzU nr 209, poz. 1316[/link]) – zmienione rozporządzenie ministra finansów w sprawie deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336386]DzU z 2009 r. nr 224, poz. 1798[/link]) - znowelizowana 2 grudnia ustawa o podatku akcyzowym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335059]DzU nr 215, poz. 1667[/link]) - rozporządzenia ministra finansów wydane z upoważnienia ordynacji podatkowej, które dotyczą: – informacji podatkowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330620]DzU nr 187, poz. 1454[/link]) – właściwości organów podatkowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332186]DzU nr 195, poz 1508[/link]) – struktury logiczne deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336406]DzU nr 225, poz. 1808[/link]) [srodtytul]ZAMÓWIENIA PUBLICZNE[/srodtytul] - na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych prezes Rady Ministrów wydał dwa rozporządzenia w sprawie: – kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336362]DzU nr 224, poz. 1795[/link]) – średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336365]DzU nr 224, poz. 1796[/link]) [srodtytul] BIEGLI, TŁUMACZE PRZYSIĘGLI[/srodtytul] - wynagrodzenie biegłego, będącego podatnikiem VAT, podwyższa się o stawkę VAT przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o VAT obowiązujących w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu – tej treści przepis został dodany do ustawy o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335809](DzU nr 221, poz. 1739)[/link] - podobny przepis znalazł się w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie wynagrodzeń za czynności tłumacza przysięgłego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335805](DzU nr 221, poz. 1746) [/link] [srodtytul]BUDŻET[/srodtytul] - ustawa z 19 listopada, która zmienia 20 ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335524](DzU nr 219, poz. 1706)[/link] [srodtytul]DORADZTWO ROLNICZE[/srodtytul] - rozporządzenie ministra finansów na temat prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336106](DzU nr 223, poz. 1780) [/link] [srodtytul]FINANSOWE PROGRAMY[/srodtytul] - rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego o warunkach i trybie udzielania oraz rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336120](DzU nr 223, poz. 1786)[/link] [srodtytul]IZBY LEKARSKIE[/srodtytul] - ustawę z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich zastąpiła nowa z 2 grudnia 2009 r.; jednocześnie zmienione zostały niektóre przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335520](DzU nr 219, poz. 1708)[/link] [srodtytul]KOLEJ[/srodtytul] - dwa przepisy znowelizowanej 25 czerwca ustawy o transporcie kolejowym, z których pierwszy mówi o udostępnianiu infrastruktury kolejowej przewoźnikom z Unii, a drugi dotyczy umów ramowych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334780](DzU nr 214, poz. 1658)[/link] [srodtytul]KOMBATANCI[/srodtytul] - zmienione w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dwie ustawy: o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335526](DzU nr 219, poz. 1709)[/link] [srodtytul]KREDYTY MIESZKANIOWE[/srodtytul] - znowelizowana 2 grudnia ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335942](DzU nr 222, poz. 1752)[/link] [srodtytul]MINISTROWIE[/srodtytul] - prezes Rady Ministrów określił szczegółowy zakres działania ministra spraw zagranicznych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335712](DzU nr 220, poz. 1725)[/link] [srodtytul]NAUCZYCIELE[/srodtytul] - w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy załącznik otrzymał tytuł „Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego”, a tytuł tabeli B brzmi teraz tak: „Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od 1 września 2009 r.” [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335959](DzU nr 222, poz. 1755) [/link] [srodtytul]NAZWY MIEJSCOWOŚCI[/srodtytul] - minister spraw wewnętrznych i administracji jest autorem trzech wykazów urzędowych nazw miejscowości: ustalonych (36 pozycji), zmienionych (109 pozycji) i zniesionych (220 pozycji) [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335709](DzU nr 220, poz. 1730) [/link] [srodtytul]NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ[/srodtytul] - do stanów chorobowych, które uzasadniają konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku należał do tej pory „zespół autystyczny”. Ten pkt 5 w § 2 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ma teraz taką treść: „całościowe zaburzenia rozwojowe powodujące znaczne zaburzenia interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz nasilone stereotypie zachowań, zainteresowań i aktywności” [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336610](DzU nr 226, poz. 1829)[/link] [srodtytul]OŚWIATOWA SUBWENCJA[/srodtytul] - rozporządzenie ministra edukacji narodowej na temat sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335972](DzU nr 222, poz. 1756)[/link] [srodtytul]PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA[/srodtytul] - wzór legitymacji służbowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336086](DzU nr 223, poz. 1790)[/link] [srodtytul]STRAŻ GRANICZNA[/srodtytul] - w wydanym na podstawie prawa o ruchu drogowym rozporządzeniu minister spraw wewnętrznych uchylił używanie w pieczęciach oznaczenia symboli oddziałów SG o numerach: „VIII –Łużycki Oddział Straży Granicznej w Lubaniu” oraz „X – Pomorski Oddział Straży Granicznej w Szczecinie” ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336605]DzU nr 226, poz. 1836[/link]) [srodtytul]POLICJA[/srodtytul] - ustawa z 2 grudnia, której istota polega na zmianie dziesięciu ustaw związanych z realizacją zadań przez policję: o ewidencji ludności i dowodach osobistych; o postępowaniu w sprawach nieletnich; o prokuraturze; o policji; Prawo łowieckie; o komornikach sądowych i egzekucji; o pracownikach sądów i prokuratury; Prawo o ustroju sądów powszechnych; o licencji syndyka; o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336101]DzU nr 223, poz. 1777[/link]) [srodtytul]PROKURATURA[/srodtytul] - rozporządzenia ministra sprawiedliwości modyfikujące właściwość miejscową Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i prokuratur rejonowych na jej obszarze ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334738]DzU nr 213, poz. 1653[/link]) oraz Prokuratury Okręgowej w Katowicach i prokuratur rejonowych w obszarze jej działania ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335946]DzU nr 222, poz. 1768[/link]) [srodtytul]REJESTRY W ZUS[/srodtytul] - minister pracy i polityki społecznej określił zakres danych zawartych w prowadzonych przez ZUS centralnych rejestrach: Ubezpieczonych; Płatników Składek; Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych; Otrzymujących Emerytury z Funduszu Dożywotnich Emerytur Kapitałowych; Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych do Ubezpieczenia Zdrowotnego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335985]DzU nr 222, poz. 1767[/link]) [srodtytul]SĄDY[/srodtytul] - nowe lub zmienione rozporządzenia ministra sprawiedliwości dotyczące: – ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należącym do właściwości innych sądów rejonowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335720]DzU nr 220, poz. 1728[/link]) – zniesienia w Sądzie Okręgowym w Łodzi Wydziału Zamiejscowego z siedzibą w Skierniewicach ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335726]DzU nr 220, poz. 1729[/link]) – zniesienia ponad 100 sądów grodzkich ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335795]DzU nr 221, poz. 1745[/link]) – sądów gospodarczych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335988]DzU nr 222, poz. 1769[/link]) – utworzenia wydziałów zamiejscowych w niektórych sądach rejonowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336115]DzU nr 223, poz. 1787[/link]) – regulaminu urzędowania sądów powszechnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336373]DzU nr 224, poz. 1806[/link]) [srodtytul]SŁUŻBY MUNDUROWE[/srodtytul] - zmienione rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów policji, Służby Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335505]DzU nr 219, poz. 1718[/link]) [srodtytul]SKAZANI, ARESZTOWANI[/srodtytul] - kolejne jego rozporządzenie dotyczy wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335777]DzU nr 221, poz. 1749[/link]) [srodtytul]TELEKOMUNIKACJA[/srodtytul] - wysokość rocznej opłaty telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zależy także od wskaźnika opłat; w 2010 r. wynosi on 0,05 proc. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335811]DzU nr 221, poz. 1743[/link]) - minister infrastruktury określił wykaz danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336602]DzU nr 226, poz. 1828[/link]) [srodtytul]WETERYNARIA[/srodtytul] - rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o prowadzeniu przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt i dziennika badania poubojowego mięsa ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334273]DzU nr 210, poz. 1621[/link]) [srodtytul]WOJSKO[/srodtytul] - rozporządzenie ministra obrony narodowej o należnościach pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335813]DzU nr 221, poz. 1744[/link]) - kolejne dotyczy wykonywania kar i środków dyscyplinarnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336103]DzU nr 223, poz. 1782[/link]) - Rada Ministrów ustaliła na ponad 10 tysięcy liczbę żołnierzy rezerwy – ochotników, którzy w tym roku mogą być powołani do odbycia czynnej służby wojskowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336599]DzU nr 226, poz. 1812[/link]) - zmienione rozporządzenie ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=336543]DzU nr 226, poz. 1834[/link]) [srodtytul]ZAPASY INTERWENCYJNE[/srodtytul] - minister gospodarki określił wykaz surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335744]DzU nr 220, poz. 1727[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL