Akcyza

Z wnioskiem do wójta dwa razy w roku

Fotorzepa
Stawka zwrotu części akcyzy na 1 litr oleju napędowego w 2010 r. wyniesie 0,85 zł, a limit zwrotu tego podatku na 1 ha użytków rolnych 73,10 zł.
Zasady i tryb zwrotu określają przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=181353]ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (DzU nr 52, poz. 379)[/link].
Zwrot podatku dotyczy paliwa oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49. [srodtytul]Dla posiadaczy gospodarstw[/srodtytul]
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Jakie podmioty kryją się pod tym pojęciem, wyjaśnia art. 3 ust. 2 omawianej ustawy. Zgodnie z jego treścią do tej kategorii zalicza się [b]osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. [/b] Ustęp 3 tego przepisu wyjaśnia natomiast, kto może się ubiegać o zwrot podatku, gdy grunty znajdują się jednocześnie w posiadaniu samoistnym i zależnym. W takiej sytuacji akcyzę odzyskać może jedynie posiadacz zależny. Jeżeli natomiast grunty rolne stanowią przedmiot współposiadania, to zwrot przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego wszyscy pozostali wyrazili pisemną zgodę (art. 3 ust. 4 ustawy). Zgoda nie jest wymagana, jeżeli współposiadaczami są małżonkowie. [srodtytul]Decyzja w ciągu 30 dni[/srodtytul] [b]Decyzje w sprawie zwrotu rolnikowi akcyzy wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu (współposiadaniu) producenta.[/b] Do jej wydania konieczny jest jednak wniosek zainteresowanego. Wniosek o zwrot podatku można składać co pół roku. Wynika to z treści art. 5 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym zwrot przyznaje się za okres sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przesądza zresztą o tym art. 6 ust. 1 ustawy, który określa, w jakich terminach rolnicy powinni składać wnioski. Ma to miejsce dwa razy do roku: od 1 do 31 marca oraz od 1 do 30 września. Decyzja w sprawie zwrotu powinna zapaść w ciągu 30 dni od dnia, w którym wniosek o zwrot został złożony. Ustawa określa również terminy, w których rolnik powinien otrzymać należne mu pieniądze. Następuje to również dwa razy do roku: od 1 do 31 maja oraz od 1 do 31 listopada, w zależności od tego, kiedy został złożony wniosek. Natomiast w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji wójta w sprawie zwrotu podatku wypłata powinna nastąpić najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, gdy decyzja przyznająca zwrot akcyzy wydana w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności jej poprzedniczki stała się ostateczna. Postępowanie w sprawach zwrotu podatku i jego wypłata nie jest zadaniem własnym gminy, tylko jej zleconym z zakresu administracji rządowej. Dlatego też [b]koszty jego realizacji nie obciążają gminnych budżetów, tylko budżet państwa, z którego przyznawane są gminom dotacje na ten cel.[/b] [srodtytul]Obowiązują limity[/srodtytul] Przepisy ustawy określają, jak należy kwotę zwrotu obliczyć. Wyjaśnia to art. 4, zgodnie z którym ustala się ją jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktury VAT, i stawki zwrotu na jeden litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku. Kwota zwrotu nie może jednak przekraczać określonego limitu. Jak go obliczyć? Mówi o tym art. 4 ust. 2. Zgodnie z tymi przepisami [b]limit oblicza się jako iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu (współposiadaniu) producenta rolnego.[/b] Powierzchnię użytków ustala się na podstawie ewidencji gruntów i budynków, według stanu na 1 kwietnia danego roku. Artykuł 4 ust. 3 stanowi natomiast, że przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się: - gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym; - gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż rolnicza w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. [ramka][b]Oryginał faktury lub poświadczona kopia[/b] Aby uzyskać zwrot akcyzy, rolnik jest obowiązany złożyć wniosek. Jego wzór określa rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. To jednak nie wystarczy. Należy bowiem do niego dołączyć określone dokumenty potwierdzające zakup oleju oznaczonego określonym kodem. Najprościej jest przedstawić faktury VAT (oryginały) lub ich kopie potwierdzone przez upoważnionego przez wójta pracownika urzędu gminy (miasta). Do wniosku dołączyć należy również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy składa go producent rolny podlegający wpisowi do tego rejestru. Pamiętać również należy, że wniosek ten nie podlega opłacie skarbowej.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL