Praca w samorządzie

Czy radny może być prezesem stowarzyszenia szkolnego ?

Prawo nie zabrania łączenia takich stanowisk. W czasie wykonywania mandatu nie wolno jedynie prowadzić działalności z wykorzystaniem majątku komunalnego albo podejmować się zadań, które mogłyby podważyć zaufanie wyborców
[b]– Czy radny gminy może pełnić swoją funkcję w związku z tym, że jest jednocześnie prezesem szkolnego stowarzyszenia, które jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym?[/b] – pyta czytelnik. [b]– Stowarzyszenie ma siedzibę w budynku szkolnym. Tu też odbywają się różne spotkania, zajęcia (adres stowarzyszenia szkolnego jest adresem szkoły). Stowarzyszenie otrzymuje dotacje od urzędu marszałkowskiego na różne projekty przez siebie realizowane. Budynek szkolny jest mieniem gminy, z której pochodzi radny.[/b]
Prawo nie zakazuje łączenia funkcji radnego ze stanowiskiem prezesa stowarzyszenia realizującego zadania powierzone lub zlecone przez gminę w zakresie pożytku publicznego. Radny nie może jedynie prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w jej prowadzeniu.
Taki wyraźny zakaz wynika z art. 24f ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163433]ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link]. Nie dotyczy on prowadzenia działalności, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nawet jeśli gmina dała dotację na to zadanie. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem o celach niezarobkowych, co oznacza, że jego statutowym celem nie może być prowadzenie działalności skierowanej na osiąganie zysku (art. 2 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=162203]ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, DzU z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.)[/link]. Może ono prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, ale osiągany z tego tytułu dochód wolno przeznaczać jedynie na realizację celów statutowych (art. 34 prawa o stowarzyszeniach). Zakaz ustanowiony w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy) obowiązuje bez względu na przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, rodzaj majątku komunalnego i tytuł prawny. Odpłatne wykonywanie usług na rzecz gminy nie jest jednak równoznaczne z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem jej mienia. Niedopuszczalnym nadużyciem byłoby natomiast wykorzystanie funkcji radnego do pozyskania zlecenia na realizację określonego zadania. [b]Uwaga![/b] Radny nie powinien również podejmować się dodatkowych zajęć mogących podważyć zaufanie jego wyborców (art. 24e ustawy o samorządzie gminnym). [ramka][b]Informacja w oświadczeniu[/b] [b] – Czy ten radny ma obowiązek wpisania do oświadczenia majątkowego informacji, że jest prezesem stowarzyszenia szkolnego, a jeśli tego nie zrobił, to jakie poniesie konsekwencje?[/b] – dopytuje się czytelnik. Jeśli z pełnienia tej funkcji uzyskuje jakieś profity finansowe, to powinien ją wpisać do oświadczenia majątkowego. [b]Zawartość wskazana ustawą[/b] Radny gminy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym (art. 24h ustawy o samorządzie gminnym). Oświadczenie majątkowe dotyczy jego majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Powinno zawierać informacje o: - zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych, - dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu, - mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł, - zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. Dodatkowo osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. [b]Odpowiedzialność karna[/b] Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym powoduje odpowiedzialność na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=74999]kodeksu karnego[/link] (art. 24l ustawy o samorządzie gminnym). Kto bowiem składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu karnym, zeznaje nieprawdę lub ją zataja, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech (art. 233 kodeksu karnego).[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL