Praca, emerytury, renty

Zatrudnienie potwierdzą też świadkowie

Fotorzepa, Maciej Kaczanowski Maciej Kaczanowski
Pracownik będzie się ubiegał o przyznanie emerytury. Czy jako płatnik składek musimy mu pomóc w postępowaniu przed ZUS? Czy nie wystarczy, aby posłużył się zeznaniami świadków?
Środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia są pisemne zaświadczenia zakładów pracy wydane na podstawie posiadanych dokumentów oraz legitymacje ubezpieczeniowe, a także inne dowody z przebiegu ubezpieczenia.
Zaświadczenie zakładu pracy powinno w szczególności zawierać imię i nazwisko osoby, której dotyczy, datę podjęcia i ustania zatrudnienia oraz rodzaj wykonywanej czynności. Zaświadczenia wydane przed 1 grudnia 1958 r. są środkiem dowodowym, chociażby nie odpowiadały wszystkim wymienionym wymogom. Pod warunkiem jednak, że nie ma wątpliwości co do ich autentyczności.
Jeżeli pracownik ubiega się o przyznanie emerytury lub renty z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, zaświadczenie zakładu pracy powinno stwierdzać charakter i stanowisko pracy w poszczególnych okresach oraz inne okoliczności, od których jest uzależnione przyznanie takiej emerytury lub renty. Środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia mogą być również legitymacje służbowe, legitymacje związków zawodowych, umowy o pracę, wpisy w dowodach osobistych oraz pisma kierowane przez zakłady pracy do pracownika w czasie trwania zatrudnienia (np. o powołaniu, mianowaniu, angażowaniu, zwolnieniu, wyróżnieniu, udzieleniu urlopu). Ponadto okresy zatrudnienia mogą być udowodnione zeznaniami świadków, ale tylko gdy zainteresowany wykaże, że nie może przedstawić zaświadczenia zakładu pracy. Zeznania świadków przedstawia osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia. Oświadczenie w sprawie braku dokumentów powinno zostać złożone na druku ZUS Rp - 9, do którego należy dołączyć zeznania dwóch świadków (na formularzu ZUS Rp - 8). Najlepiej, gdy w charakterze świadków wystąpią byli współpracownicy. W zeznaniach powinny znaleźć się takie m.in. informacje, jak: jaką pracę i w jakim okresie wykonywał zainteresowany; czy była to praca stała, w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu, sezonowa czy dorywcza, przez ile godzin lub dni wykonywana. [i][b]Podstawa prawna:[/b] – § 21 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=84CBA0C92FF7CE9B976C75D0BCE2585A?id=71204]rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (DzU nr 10, poz. 49 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL