ZUS

Nowe formularze i kody ZUS

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Wysyłasz druki ubezpieczeniowe? Jeżeli dotyczą obywateli polskich, to pilnuj, by od stycznia zawierały poprawny numer PESEL. W przeciwnym razie nie zostaną przyjęte
To sygnał dla tych płatników, którzy zapominali wpisać PESEL lub wpisywali go nieprawidłowo. Do końca grudnia powinni zweryfikować kartoteki ubezpieczonych w programie Płatnik pod kątem poprawności tego numeru.
[srodtytul]Zmodyfikowane opisy[/srodtytul] A co jeszcze w zakresie ubezpieczeń społecznych przyniesie początek 2010 r.?
Przede wszystkim od 1 stycznia wchodzi w życie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330525]rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (DzU nr 186, poz. 1444[/link], dalej nowe rozporządzenie). Znajdziemy w nim nowe opisy kodów niektórych tytułów ubezpieczeń. Zmian jest wiele, ale warto pamiętać, że od nowego roku nie będzie obowiązywał kod 04 12 xx (w stosunku do okresu od 1 stycznia 2010 r.). Dlatego że od 1 stycznia 2010 r. składka na ubezpieczenie wypadkowe będzie obowiązkowa za wszystkich zleceniobiorców, którzy z umowy-zlecenia podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (obowiązkowo albo dobrowolnie). Bez znaczenia jest to, że ktoś pracuje poza firmą. Zleceniobiorców, którzy do 31 grudnia 2009 r. nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu (ponieważ wykonują pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności) i w związku z tym byli zgłoszeni do ubezpieczeń z kodem 04 12 xx, trzeba wyrejestrować z ubezpieczeń i ponownie zgłosić z kodem 04 11 xx. [b]Uwaga![/b] Zmiana w opłacaniu składki wypadkowej za zleceniobiorców to skutek nowelizacji ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe (DzU nr 71, poz. 609). [srodtytul]Więcej składek...[/srodtytul] Od 1 stycznia 2010 r. płatnicy będą uiszczać również dodatkową składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Będziemy ją opłacać za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki: - urodził się po 31 grudnia 1948 r., - wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych. Tak wynika z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294728]ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1656). [/link] [srodtytul]…i raportów[/srodtytul] Ponadto od 2010 r. płatnicy będą przekazywać do ZUS dane identyfikacyjne osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Pierwsze zgłoszenie przekażemy do 31 marca 2011 r. za 2010 i 2009 r. Wcześniej zgłoszenie trzeba będzie złożyć, gdy pracownik wystąpi z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL