Orzecznictwo

Za przedawnione zaległości członek zarządu nie odpowiada

www.sxc.hu
Nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło pięć lat
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Gdańsku z 26 listopada 2009 r., (I SA/Gd 637/09)[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul] Dyrektor izby skarbowej uchylił w części decyzję naczelnika urzędu skarbowego o odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z o.o. z tytułu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]VAT[/link] za listopad 2003 r.
Organy podatkowe nie uznały natomiast zarzutu przedawnienia zobowiązania. Stwierdziły, że pięcioletni termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w VAT za wrzesień 2003 r. przerwany został w wyniku zastosowania środka egzekucyjnego, tj. zajęcia zawiadomieniem prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego prowadzonego dla spółki. Sprawa trafiła do sądu. [srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] WSA stwierdził, że decyzja fiskusa została wydana z naruszeniem prawa. Aby na osobę trzecią można było skutecznie rozciągnąć odpowiedzialność za zaległości podatkowe i inne należności pierwotnego dłużnika, konieczne jest wydanie decyzji o jej odpowiedzialności w przewidzianym prawem terminie. Jak wynika bowiem z art. 118 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?n=1&id=176376&wid=328885] ordynacji podatkowej[/link], nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło pięć lat. W przypadku skutecznego doręczenia decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej organ podatkowy może się domagać zapłaty wynikającego z niej zobowiązania przez okres trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym decyzję doręczono. Okolicznością, od której uzależnione jest rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia zobowiązania wynikającego z decyzji, jest zatem doręczenie tej decyzji osobie trzeciej. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień grudnia trzeciego roku po roku, w którym decyzję o odpowiedzialności osoby trzeciej doręczono. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek pierwszej czynności egzekucyjnej, o której podatnik został powiadomiony, a po przerwaniu biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne. Wraz z nowelizacją ordynacji podatkowej 1 września 2005 r. uległo zmianie brzmienie art. 70 § 4; stosownie do zmienionej treści tego przepisu bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Zdaniem sądu kwestię przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych należało oceniać na podstawie znowelizowanego art. 70 § 4 ordynacji podatkowej, a nie według poprzednio obowiązującej treści tego przepisu. W konsekwencji uznać należało, że zobowiązanie podatkowe w VAT za wrzesień 2003 r. uległo przedawnieniu 29 stycznia 2009 r.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL