Poradniki

Liczy się termin na rozliczenie podatku

www.sxc.hu
Przepisy ograniczają w czasie jedynie możliwość wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania, a nie sprawdzanie dochodów i wydatków z okresu wcześniejszego niż ten, z którego dochód może być opodatkowany
[b]Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 2 stycznia 2008 r. (nr IPPB1/415-293/07-2/ES)[/b].
Chodziło o interpretację przepisu art. 68 § 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?n=1&id=176376&wid=328885]ordynacji podatkowej[/link], który reguluje kwestię przedawnienia się zobowiązania podatkowego dotyczącego dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Zgodnie z nim zobowiązanie się przedawni, jeśli decyzja ustalająca to zobowiązanie zostanie doręczona po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok podatkowy, którego decyzja dotyczy. [wyimek]Pięcioletni termin przedawnienia upływa z końcem roku podatkowego, a nie z jego początkiem [/wyimek]
Z kolei osoba, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację, uważała, że początkiem biegu terminu przedawnienia do wydania decyzji o wymiarze podatku z tytułu nieujawnionych źródeł jest koniec roku podatkowego, w którym podatnik osiągnął nieujawniony dochód, a nie roku, w którym dochód został wydatkowany. W jej sytuacji ów termin upłynął 1 stycznia 2006 r. Opinii tej nie podzielił jednak dyrektor mazowieckiej Izby Skarbowej. Przypomniał, że w myśl art. 45 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)[/link] podatnicy są zobowiązani składać w urzędzie skarbowym zeznania roczne do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym też terminie mają obowiązek dopłacić podatek, jeżeli taka konieczność wynika z zeznania. Tak więc, jak podkreślił dyrektor izby w uzasadnieniu, dla zobowiązań z tytułu podatku dochodowego za rok 2000 termin przedawnienia zaczął biec z końcem 2001 r. i upłynął z końcem 2006 r., a nie, jak twierdził podatnik – z początkiem 2006 r. Przepis ogranicza w czasie jedynie możliwość wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Nie ogranicza natomiast uprawnienia do dokonywania rozliczeń potrzebnych do ustalenia dochodu od przychodów z nieujawnionych źródeł, a uwzględniających przychody i wydatki z okresu wcześniejszego niż ten, z którego dochód może być przedmiotem opodatkowania.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL