fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Gmina ze swojej części projektu rozlicza się sama

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Każdy z partnerów realizujących przedsięwzięcie powinien indywidualnie wykonywać związane z nim obowiązki podatkowe. Podatnikiem nie może być bowiem partnerstwo
[b]Wynika tak z odpowiedzi ministra finansów na interpelację poselską nr 11 272.[/b]
Chodziło o to, w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego powinny się rozliczać z wykonywanych porozumień w ramach projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Minister przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]VAT[/link] nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane (z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych).
Na mocy § 13 pkt 11 rozporządzenia z 28 listopada 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT zwolnione od podatku zostały czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego (z wyłączeniem wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych). Zasady działania porozumień (partnerstw) nie są w polskich przepisach uregulowane odrębnie. Możliwość zawierania porozumień, których celem jest wspólne działanie w realizacji konkretnego przedsięwzięcia, wynika z zasady swobody umów (obowiązującej w prawie cywilnym). Każdy z uczestników porozumienia (partnerstwa) zachowuje swoją samodzielność. Jeśli powołane umową partnerstwo nie ma zdolności do czynności prawnych, w obrocie prawnym występują wyłącznie ich członkowie. Podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu tej ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Tym samym każdy z podmiotów – partnerów powinien się rozliczać indywidualnie ze związanych z danym przedsięwzięciem obowiązków podatkowych. W przypadku umów cywilnoprawnych podatnikiem nie może się stać partnerstwo. Minister przypomniał w odpowiedzi na interpelację, że formy prawne przekazania mienia wytworzonego w wyniku realizacji objętego konkretnym porozumieniem projektu inwestycyjnego pomiędzy stronami porozumienia powinny wynikać z treści porozumień będących umowami cywilnoprawnymi. Zasady rozliczania podatku naliczonego wynikają z ogólnych zasad funkcjonowania systemu podatku od wartości dodanej. A to oznacza, że podatnikowi nie przysługuje ani prawo do odliczenia, ani prawo do zwrotu podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z czynnościami zwolnionymi od VAT lub niepodlegającymi temu podatkowi. [ramka][b]Ważne[/b] W przypadku wątpliwości co do sposobu opodatkowania przekazania mienia podatnicy mogą się zwrócić o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów podatkowych określonych w art. 14b ordynacji podatkowej.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA