fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Grunt pod szosę wywłaszczy starosta

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej jest decyzją kompleksową, określa nie tylko wymagania dla nowego szlaku, ale także termin wydania przez właścicieli niezbędnych nieruchomości
Podstawowe zasady dotyczące przyznawania odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne mają z wyjątkami zastosowanie w przypadku realizacji inwestycji drogowej, o którym mowa w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=288399]ustawie z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. DzU 2008 r. nr 193, poz. 1194 ze zm.). [/link]
[srodtytul]Gdzie z wnioskiem[/srodtytul]
Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy wydaje wojewoda – w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich, albo starosta – w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych. Decyzja ta wydawana jest w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera m.in.: wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii, wskazanie linii rozgraniczających teren, [b]wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zatwierdzenie podziału nieruchomości, oznaczenie gruntów lub ich części według katastru nieruchomości[/b], które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, zatwierdzenie projektu budowlanego.
[srodtytul]Przejęcie praw[/srodtytul]
Zgoda na realizację inwestycji określa także termin wydania nieruchomości. Nie może on być krótszy niż 120 dni od dnia, w którym powyższa decyzja stała się ostateczna.
Zajęte nieruchomości lub ich części z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, stają się z mocy prawa: własnością Skarbu Państwa – w odniesieniu do dróg krajowych, własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego – w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
[srodtytul]Wypłata odszkodowania[/srodtytul]
Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości wydają wojewoda – w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich, oraz starosta – w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.
Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D82BC09B1BC0EA3C7E7779F2AB9F4874?id=175872] o gospodarce nieruchomościami[/link] z zastrzeżeniem odrębności uregulowań zawartych w art. 18 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=69D80D100D12EC7C4ACF6AA2012A4587?id=288399]ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.[/link] Zgodnie z tym przepisem wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.
Ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na nieruchomości powodują obniżenie wysokości odszkodowania o kwotę równą wartości tych praw.
Jeżeli na nieruchomościach lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami. Kwotę odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały.
[srodtytul]W podwyższonej kwocie[/srodtytul]
W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu powiększa się o kwotę 10 tys. zł.
Natomiast o kwotę równą 5 proc. wartości nieruchomości powiększa się wysokość odszkodowania w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
- doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej albo postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności;
- w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.
Wydaje się, że powiększenie odszkodowania o kwotę 10 tys. zł nie wyklucza zwiększenia odszkodowania o 5 proc. w sytuacji, gdy przesłanki warunkujące zwiększenia wystąpią łącznie.
Przewidziano także waloryzację odszkodowania na dzień wypłaty według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
[ramka][b]Warto pilnować terminów[/b]
[b]Kwestii odszkodowań nie należy zaniedbywać. Przypomina o tym[/b] [b]wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 września 2009 r. (sygn. akt P 33/07).[/b] Otóż nieruchomości pozostające 31 grudnia 1998 r. we władaniu jednostek samorządu terytorialnego, niestanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnością tych jednostek, oczywiście za odszkodowaniem [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=77328](art. 73 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną DzU nr 133, poz. 872 ze zm.)[/link]. Odszkodowanie wypłacała gmina w odniesieniu do dróg będących 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi oraz Skarb Państwa w odniesieniu do dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Uprawnienie do złożenia stosownego wniosku wygasało po 31 grudnia 2005 r. [/ramka]
[i]Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.k.[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA