fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Dostałeś wsparcie, zapomnij o uldze

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Rolniku, poniosłeś wydatki na modernizację budynków gospodarskich lub na inwestycje służące ochronie środowiska? Wystąp do gminy o ulgę inwestycyjną. Nie otrzymasz jej jednak, jeżeli na te cele otrzymałeś dotację ze środków publicznych
Warunkiem skorzystania z ulgi jest zakończenie inwestycji. Ulga polega na odliczeniu 25 proc. udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której podatnik dokonał inwestycji. Nie można z niej jednak korzystać dłużej niż 15 lat.
Dla osób fizycznych kwota ulgi odliczana jest w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania z tytułu podatku rolnego. Odliczenia dokonuje gminny organ podatkowy z urzędu, natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które składają deklarację na podatek rolny, odliczenia dokonują samodzielnie na podstawie decyzji organu podatkowego w sprawie przyznanej ulgi inwestycyjnej. [srodtytul]Tylko na wniosek[/srodtytul]
Ulga inwestycyjna przyznawana jest decyzją wydaną na wniosek podatnika. Wymaganymi dokumentami są: wniosek podatnika o przyznanie ulgi inwestycyjnej oraz zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami stwierdzającymi wysokość tych wydatków. [b]Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców, jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników[/b] lub w drodze dziedziczenia. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele. [srodtytul]Problematyczne zmiany[/srodtytul] Na mocy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=947C98825BCA66A9895564A3AB8CC237?id=294716]ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich[/link] wprowadzono do ustawy o podatku rolnym – od 1 stycznia 2009 r. – nowy warunek stosowania ulgi inwestycyjnej. Może być przyznana, jeżeli wydatki inwestycyjne nie zostały sfinansowane w całości lub części z udziałem środków publicznych. Nowy przepis budzi pewne wątpliwości, gdyż jego bezpośrednie stosowanie nie zapewnia ochrony praw nabytych przez podatników, którzy rozpoczęli inwestycję przed 1 stycznia 2009 r. [srodtytul]Z wątpliwościami do wójta[/srodtytul] Stosownie do art. 5 ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw postępowania dotyczące przyznania ulgi inwestycyjnej wszczęte i niezakończone na podstawie wniosków złożonych przed wejściem w życie przepisów ustawy nowelizującej są rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów. Pozostałe postępowania, czyli wszczęte na podstawie wniosków złożonych po zmianie prawa, toczą się już z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. W konsekwencji wnioski złożone do końca 2008 r. zostały zatem objęte działaniem starych przepisów, które nie odnosiły się do źródła finansowania inwestycji. Wnioski z 2009 r. mogą dotyczyć wyłącznie finansowania inwestycji ze środków własnych podatnika, z wykluczeniem pieniędzy publicznych. Wszelkie [b]wątpliwości związane z dokumentacją przedstawioną przez podatnika i innymi okolicznościami powinny zostać rozstrzygnięte przez gminny organ podatkowy[/b] w toku tego postępowania. Warto również dodać, że wójt nie jest władny żądać od podatnika oświadczeń dotyczących pochodzenia środków, z których zrealizował inwestycję. [ramka][b]Z orzecznictwa[/b] Zarówno literalne brzmienie art. 13 ust. 1 i 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=66899FB46A39DB8B2D6BE4FC35A8E945?id=182467]ustawy o podatku rolnym[/link], jak i wykładnia celowościowa tegoż uregulowania upoważniają do stwierdzenia, że ulga inwestycyjna, o której w nim mowa, przysługuje podmiotowi, który poniósł wydatki na realizację (wybudowanie) obiektu służącego ochronie środowiska, mimo iż inwestycja ta zrealizowana została na gruncie niebędącym jego własnością, w jego posiadaniu zależnym ani też w dzierżawie, jeżeli podmiot ten uiszcza podatek rolny z tytułu własności innych gruntów położonych w gminie, w której dokonano inwestycji [b](wyrok WSA w Gdańsku z 3 kwietnia 2008 r., sygn. akt. I SA/Gd 1024/07)[/b].[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA