fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Czym jest budżet zadaniowy

Obok klasycznego budżetu warto opracować plan rzeczowo-finansowy, który w sposób jasny i przejrzysty pokazuje rzeczywiste koszty realizacji obowiązków nałożonych przez gminę, przez ustawy i porozumienia
Tego rodzaju budżet jest czytelny dla wszystkich mieszkańców, czego nie można powiedzieć o tradycyjnym, sporządzonym według podziału klasyfikacji budżetowej (działy, rozdziały, paragrafy). Z takiego budżetu jasno wynika, w jaki sposób i na jakie cele przeznaczane są pieniądze podatników. Jego struktura oferuje przejrzystość działań sektora publicznego. Dzięki temu ułatwia zrozumienie sposobu wykorzystywania środków na zdrowie, edukację, zapewnienie bezpieczeństwa i innych dziedzin życia publicznego.
W porównaniu z budżetem klasycznym, sporządzanym w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy:
- pokazuje wszystkie zadania realizowane przez gminę,
- wskazuje, co ma zostać zrealizowane za te środki,
- pozwala zestawić rzeczywiste i pełne koszty realizacji zadań,
- prezentuje szczegółowe mierniki wykonania zadań,
- wskazuje odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań.
Wszystkie wydatki gminy przyporządkowuje się do ściśle określonych zadań. Ponadto plan taki składa się z zadań formułowanych i kalkulowanych według określonej metody. Co to oznacza? To, że planowane wartości umieszczone w podziałkach klasyfikacji budżetowej są pochodną planowanych zadań.
Pozwala to zatem odpowiedzieć na zasadnicze pytania:
- co w gminie przewiduje się zrobić
- po co to się robi i co chce osiągnąć
- jak gmina chce to zrobić
- jakie środki są potrzebne
- jak można zmierzyć efekty tej pracy.
Przez zadanie budżetowe należy rozumieć zadanie wykonywane przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne, finansowane z budżetu gminy. Jego celem jest osiągnięcie określonego rezultatu służącego mieszkańcom. Cel zadania budżetowego tworzy ramy, w których realizowane jest to zadanie, jest osią, wokół której obracają się wszelkie działania związane z danym zadaniem. Cel powinien być wyrażony nie tylko jakościowo, ale także ilościowo, bardzo ważna jest bowiem jego mierzalność.
Z każdym zadaniem budżetowym wiążą się określone jego koszty. Są to nakłady finansowe poniesione na jego realizację. Stanowią sumę kosztów bezpośrednich oraz tych dotyczących obsługi zadania (kosztów pośrednich), na które składają się koszty osobowe obsługi oraz koszty ogólne, administracyjne.
Koszty bezpośrednie zadania są to koszty, które można w całości przyporządkować do danego zadania czy świadczonej usługi, ponieważ wprost i bezpośrednio przyczyniają się do realizacji zadania (np. zakupy dóbr, usługi materialne i niematerialne).
Koszty obsługi zadania (koszty pośrednie) to te, które nie mogą być bezpośrednio i w całości przypisane danemu zadaniu, rodzajowi usługi. Składają się na nie koszty osobowe oraz ogólne. Pierwsze z nich to wynagrodzenia pracowników. Do drugich z kolei zaliczyć można koszty rzeczowe związane z obsługą stanowisk pracy czy te obejmujące utrzymanie urzędu.
Budżet w układzie zadań opracowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), aktywnie włączając do tego procesu pracowników. W tym celu zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników wydziałów/referatów urzędu do sporządzenia i przedłożenia wniosków budżetowych dotyczących finansowania ze środków budżetu gminy, zadań wykonywanych przez te jednostki i wydziały czy referaty.
Wniosek budżetowy jest dokumentacją planistyczną obejmującą charakterystykę zadania wykonywanego przez jednostkę. Sposób sporządzania wniosków budżetowych, terminy ich składania oraz wzory formularzy wniosków szczegółowo określa wójt (burmistrz, prezydent miasta). W tej sprawie wydaje stosowne zarządzenie.
Na podstawie wniosków budżetowych, złożonych przez jednostki organizacyjne gminy i kierowników wydziałów, uwzględniając prognozę dochodów i zestawienie obligatoryjnych wydatków sporządzonych przez skarbnika, zarząd gminy ustala projekt budżetu. Jest on wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz projektem uchwały budżetowej przez zarząd przedkładany radzie gminy do uchwalenia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA