fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Emerytura po 20 latach pracy w szkole

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy. Muszą także osiągnąć odpowiedni wiek, który w kolejnych latach wypłaty świadczeń będzie wzrastał, aż osiągnie powszechny wiek emerytalny
Rozwiązanie takie przewiduje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=71BAB4A39CC46B88EE70F1427E621D04?id=315409]ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (DzU nr 97, poz. 800)[/link], która [b]obowiązuje od 1 lipca br. [/b]
[b] Jej celem jest wprowadzenie przejściowego rozwiązania adresowanego do nauczycieli, którzy mają stosunkowo długi staż pracy. Ma łagodzić skutki likwidacji możliwości przechodzenia przez nauczycieli na wcześniejszą emeryturę.[/b] [srodtytul]Lista uprawnionych[/srodtytul]
Możliwość skorzystania ze świadczeń kompensacyjnych przysługuje następującym kategoriom pracowników: nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego. Przepisy ustawy stosuje się również do zatrudnionych: - w młodzieżowych: ośrodkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz innych wymienionych w art. 2 pkt 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E5AE4093E779F3DEC79E85E562F0C73E?id=175841]ustawy o systemie oświaty,[/link] - w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. [srodtytul]Odpowiedni wiek..[/srodtytul] Aby świadczenie otrzymać, należy spełnić określone w ustawie warunki. Po pierwsze osiągnąć odpowiedni wiek. Rośnie on w kolejnych latach wypłaty świadczenia, aż osiągnie powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W konsekwencji w kolejnych latach prawo do świadczenia będą nabywali nauczyciele, którzy ukończą: - 55 lat – w latach 2009 – 2014; - 55 lat kobiety i 56 lat mężczyźni – w latach 2015 – 2016; - 55 lat kobiety i 57 lat mężczyźni – w latach 2017 – 2018; - 55 lat kobiety i 58 lat mężczyźni – w latach 2019 – 2020; - 55 lat kobiety i 59 lat mężczyźni – w latach 2021 – 2022; - 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni – w latach 2023 – 2024; - 56 lat kobiety i 61 lat mężczyźni – w latach 2025 – 2026; - 57 lat kobiety i 62 lata mężczyźni – w latach 2027 – 2028; - 58 lat kobiety i 63 lata mężczyźni – w latach 2029 – 2030; - 59 lat kobiety i 64 lata mężczyźni – w latach 2031 – 2032. [srodtytul]... i staż pracy[/srodtytul] Kolejnym warunkiem otrzymania świadczenia jest osiągnięcie wymaganego przepisami prawa okresu składkowego i nieskładkowego w rozumieniu przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=13BFFCDD547BC102EB071585DA2175E4?id=172511]ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.)[/link]. Staż ten powinien wynosić minimum 30 lat. Pamiętać jednak należy, że [b]osoba, która chce skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego, powinna w ciągu tych 30 lat przepracować jako nauczyciel co najmniej lat 20[/b]. Ostatnim warunkiem otrzymania świadczenia jest rozwiązanie stosunku pracy. Świadczenie kompensacyjne przysługuje także nauczycielom, którzy spełniają warunki co do wieku i stażu pracy, również w przypadku rozwiązania stosunku pracy (lub jego wygaśnięcia) w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F6785E9740229A03FFFD31519E3C9520?id=182007]Karty nauczyciela[/link]. Dotyczy to tych, którzy zostali przeniesieni w stan nieczynny i którym stosunek pracy wygasł z powodu pozostawania w tym stanie przez okres sześciu miesięcy, jak również pozostających w stanie nieczynnym i przywróconych do pracy, w przypadku gdy podjęcia tej pracy odmówili. [srodtytul]Przyznanie i utrata prawa[/srodtytul] Prawo do świadczenia powstaje z dniem, w którym nauczyciel spełni przewidziane w ustawie przesłanki. W przypadku gdy zainteresowany przebywa na zasiłku chorobowym lub świadczeniu rehabilitacyjnym, prawo do świadczenia kompensacyjnego powstaje w dniu, w którym zasiłek pobierać zaprzestaje. Ustawodawca określił również sytuacje, w których prawo do świadczenia kompensacyjnego ustaje. [b]Następuje to w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego, oraz w dniu poprzedzającym osiągnięcie przez uprawnionego wieku uprawniającego do emerytury[/b], czyli 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni. Ostatni przypadek dotyczy osób, które nie mają prawa do emerytury ustalonego decyzją właściwego organu. Prawo do świadczenia ustaje również z dniem śmierci uprawnionego. W takiej sytuacji świadczenie należne do dnia śmierci jest wypłacane małżonkowi, dzieciom, z którymi uprawniony prowadził wspólne gospodarstwo domowe, a w razie braku takich osób – innym członkom rodziny zmarłego uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała osoba uprawniona. [srodtytul]Można zmniejszyć lub zawiesić[/srodtytul] Wypłata świadczenia kompensacyjnego może zostać również zawieszona. Następuje to przede wszystkim na skutek [b]podjęcia przez uprawnionego pracy nauczycielskiej w szkole, przedszkolu oraz innych placówkach wymienionych w art. 1 Karty nauczyciela[/b]. Zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia kompensacyjnego następuje również w przypadkach i na zasadach określonych w art. 103 ust. 3 i 104 – 106 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Następuje to zatem m.in. na wniosek uprawnionego czy w przypadkach, w których osiągnął on określone pułapy przychodów z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. [ramka]Wyższe lub wybrane [b]W razie zbiegu prawa do świadczenia z prawem do renty uposażenia w stanie spoczynku, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub innego świadczenia o charakterze emerytalnym lub rentowym[/b], ustalonym na podstawie odrębnych ustaw, przysługuje tylko jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez uprawnionego. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA