fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Emeryturę w Polsce może dostać ten, kto pracował w Chicago

www.sxc.hu
Przy ustalaniu prawa do emerytury czy renty ZUS uwzględnia także zagraniczne okresy ubezpieczenia i zamieszkania poza granicami kraju. Dotyczy to stażu nie tylko w Unii Europejskiej, ale i np. w Stanach Zjednoczonych
Chęć uzyskiwania lepszych zarobków powoduje, że szukamy pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Generalnie najbliżej i najłatwiej znaleźć zatrudnienie w jednym z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Staż pracy tam zdobyty może mieć wpływ na wysokość świadczenia, o które ubezpieczony będzie się ubiegał w Polsce. Podobnie będzie, gdy praca była wykonywana w kraju, z którym Polska ma podpisaną stosowną umowę o zabezpieczeniu społecznym. A taka łączy RP np. ze Stanami Zjednoczonymi. Obowiązuje od 1 marca 2009 r.
[srodtytul]Pieniądze z USA[/srodtytul] Umowa ta reguluje sposób ustalania prawa i obliczania wysokości emerytur i rent w odniesieniu do osób, które pracowały, a zatem podlegały ubezpieczeniom społecznym w obu państwach, czyli Polsce i USA. Ma zastosowanie do świadczeń realizowanych przez ZUS w ramach ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego finansowanych z FUS. Dotyczy także emerytur.
Obejmuje również renty z tytułu niezdolności do pracy dotyczącej ogólnego stanu zdrowia, z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i renty rodzinne. Ustawa ma ponadto zastosowanie do dodatków pielęgnacyjnych do wymienionych świadczeń, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, ale i do jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zajmuje się też zasiłkami pogrzebowymi, okresowymi emeryturami kapitałowymi i dożywotnimi emeryturami kapitałowymi. Co daje umowa? Pozwala na uzyskanie emerytury czy renty tym, którzy w Polsce lub USA nie posiadają okresu ubezpieczenia wystarczającego do nabycia prawa do świadczenia, a warunki stażowe wymagane do nabycia tego prawa spełniają po uwzględnieniu zagranicznych okresów ubezpieczenia. W takich wypadkach do celów przyznania emerytury lub renty w Polsce czy w USA sumowane są okresy ubezpieczenia w obu krajach. [srodtytul]Jak wyliczyć[/srodtytul] Przy ustalaniu emerytur i rent zastosowanie znajduje zatem zasada uwzględniania, czyli sumowania, okresów ubezpieczenia przebytych w obu państwach. Zgodnie z nią, jeżeli ustawodawstwo polskie lub amerykańskie uzależnia nabycie prawa do emerytury lub renty od posiadania okresów ubezpieczenia, uwzględnieniu podlegają, jeśli to konieczne, okresy ubezpieczenia w obu państwach. Pod warunkiem jednak, że okresy te nie pokrywają się w czasie. [b]Jeżeli posiadane przez osobę ubiegającą się o emeryturę lub rentę z ZUS okresy ubezpieczenia w Polsce (składkowe i nieskładkowe) są niewystarczające do nabycia prawa do tego świadczenia, uwzględnieniu podlegają również okresy ubezpieczenia w USA [/b]przebyte w ramach federalnego systemu social security. Przy czym ZUS we własnym zakresie zyskuje zaświadczenie wystawione przez amerykańską Social Security Administration. [srodtytul]Musi być wniosek[/srodtytul] Jeżeli ktoś posiada okresy ubezpieczenia w obu krajach, wystarczy zgłoszenie jednego wniosku do instytucji jednego z państw. Można go złożyć do polskiej instytucji właściwej, tj. odpowiednio do ZUS, jeżeli ostatnio w Polsce było się ubezpieczonym w ZUS, albo do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jeżeli ostatnio w Polsce było się ubezpieczonym w KRUS. Może to być także amerykańska instytucja właściwa, czyli Federalne Biuro Świadczeń (Federal Benefis Unit) przy Ambasadzie USA w Warszawie. [b]Wniosek można złożyć także za pośrednictwem terenowej jednostki ZUS. Osoba zamieszkała w Polsce wniosek o świadczenia polskie i amerykańskie z zastosowaniem umowy powinna złożyć do ZUS przy użyciu odpowiednich formularzy krajowych stosowanych przez zakład. O jakie druki chodzi? Będzie to ZUS Rp-1E – wniosek o emeryturę, albo ZUS Rp-1R – wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Może to być też ZUS Rp-2, czyli wniosek o rentę rodzinną.[/b] Na tym nie koniec. [b]Potrzebne są jeszcze załączniki[/b]. Jakie? Na przykład wypełniony formularz ZUS Rp-6 – kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych, lub uzupełniony przez lekarza prowadzącego formularz N-9, tj. zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie. Ten ostatni składa osoba, która ubiega się o świadczenie uzależnione od niezdolności do pracy. [b] Potrzebne mogą się też okazać dokumenty uzasadniające ustalenie prawa do polskiej emerytury lub renty oraz obliczenie jej wysokości.[/b] Dołącza się także formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych (WZO-PL-01). Gdzie szukać formularzy? W każdej jednostce ZUS. Są też dostępne na stronie internetowej [link=www.zus.pl]www.zus.pl[/link]. [ramka][b]Bez pomostówek[/b] Umowa nie obejmuje świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, krótkoterminowych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, z zaopatrzenia z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, z tytułu zaopatrzenia emerytalnego tzw. służb mundurowych, uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, z pomocy społecznej, dla kombatantów, na rzecz ofiar wojny i jej skutków (w tym rent dla inwalidów wojennych i wojskowych), rent socjalnych, przedemerytalnych, emerytur pomostowych, opieki zdrowotnej. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA