Rodzina

Bez certyfikatu nie przejrzysz kwestionariusza

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Po wypełnieniu protokołu wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego dłużnika informacje zawarte w tych dokumentach podlegają ochronie na zasadach określonych dla informacji niejawnych
Wynika to wprost z przepisów[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E63835CB0FA78FBCA35A503802437013?id=269696] rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (DzU nr 78, poz. 496).[/link]
[srodtytul]Zastrzeżone po wypełnieniu[/srodtytul] Wspomniane powyżej rozporządzenie jest w swej treści bardzo enigmatyczne. Składa się bowiem raptem z dwóch paragrafów oraz wspomnianych w jego tytule wzorów: oświadczenia i wywiadu. I właśnie w główce każdego z tych dokumentów znajduje się klauzula: zastrzeżone – po wypełnieniu. Jaki skutek niesie ze sobą zamieszczenie przez prawodawcę tej klauzuli na dokumencie?
[srodtytul]Informacje chronione[/srodtytul] Odpowiedzi na to pytanie szukać trzeba w przepisach regulujących zasady ochrony informacji niejawnych, czyli w ustawie z 22 stycznia 1999 r. W jej przepisach zostały bowiem zdefiniowane pojęcia tajemnicy służbowej. Zgodnie z jej art. 2 pkt 2 jest nią informacja niejawna niebędąca tajemnicą państwową, uzyskana w związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej. Z kolei w myśl jej art. 23 ust. 2 informacje niejawne zakwalifikowane jako tajemnica służbowa oznacza się klauzulą: - poufne – w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkodę dla interesów państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli; - zastrzeżone – w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla prawnie chronionych interesów obywateli albo jednostki organizacyjnej. Oznacza to zatem, że [b]zamieszczenie zwrotu „zastrzeżone po wypełnieniu” ma ten skutek, iż po wpisaniu do kwestionariusza (oświadczenia) danych dotyczących dłużnika alimentacyjnego dokumenty i zawarte w nich informacje stanowią tajemnicę służbową i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie informacji niejawnych.[/b] [srodtytul]Minister wyjaśnia[/srodtytul] Należy zaznaczyć, że w obu dokumentach (kwestionariuszu wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego) klauzula „zastrzeżone” nadana została przez prawodawcę. Nie jest zatem wymagane dodatkowo nadawanie tej klauzuli przez osoby uprawnione, jak reguluje to art. 21 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1388AD133C87FA78B7C8E24AB445EB8E?id=179387]ustawy o ochronie informacji niejawnych[/link]. Z kolei podpis osoby, z którą przeprowadzany jest wywiad alimentacyjny, i podpis dłużnika alimentacyjnego stanowią element odpowiednio kwestionariusza i oświadczenia. Wprowadzenie w rozporządzeniu z 18 kwietnia 2008 roku w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego klauzuli „zastrzeżone” powoduje, że [b]osoby, które mają dostęp do kwestionariuszy i wywiadów, powinny spełniać wymagania posiadania odpowiednich certyfikatów dostępu do informacji niejawnych[/b] – wyjaśnia minister pracy i polityki społecznej. Fakt, że w ośrodkach pomocy społecznej te same informacje znajdujące się w różnych dokumentach są w niektórych z tych dokumentów opatrzone klauzulą „zastrzeżone”, a w innych nie, nie uprawnia do wyprowadzenia wniosku, że klauzuli „zastrzeżone” nie należy rozumieć w sposób, jaki wynika z ustawy o ochronie informacji niejawnych. [srodtytul]Sankcje za ujawnienie[/srodtytul] Ustawa o ochronie informacji niejawnych nie przewiduje w swych przepisach sankcji za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę państwową czy służbową. Aby je ustalić, należy sięgnąć do przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C87A3D1285BFF967A3892B296A02BA55?id=74999]kodeksu karnego[/link], a konkretnie do art. 265 – 269a. Zgodnie z jego art. 266 kto wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu ujawnia lub wykorzystuje informacje, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Na trzy lata do więzienia może natomiast trafić funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieupoważnionej informację stanowiącą tajemnicę służbową.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL