Orzecznictwo

Fiskus musi zebrać w sprawie i ocenić cały materiał dowodowy

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Organy podatkowe powinny podejmować wszelkie niezbędne działania pozwalające dokładnie wyjaśnić sprawę i wydać właściwe rozstrzygnięcie
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z 26 kwietnia 2009 r., I SA/Ol 416/08[/b]
[srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul] Wójt gminy wszczął postępowanie podatkowe i wezwał podatnika do złożenia informacji podatkowej w podatku od nieruchomości i podatku rolnym na 2008 r. Organ podatkowy dysponujący kartą podatkową podatnika zażądał uzupełnienia informacji z zakresu budynków zlokalizowanych na gruncie rolnym. 4 lutego 2008 r. podatnik złożył stosowne wyjaśnienia i przyznał, że jest właścicielem gruntów w areale 1,5900 ha oraz budynków gospodarczych położonych na gruntach gospodarstwa rolnego o powierzchni 380 mkw., służących wyłącznie działalności rolniczej. W odpowiedzi organ zawiadomił podatnika, że 6 marca 2008 r. przeprowadzone zostaną oględziny na terenie posiadanego przez niego gospodarstwa rolnego.
Organ ustalił, że teren składa się z gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,5900 ha oraz znajdujących się na nim czterech budynków. Dwa stanowią pojedyncze obiekty, dwa pozostałe zaś ciąg budynków. Treść protokołu uznawała część gospodarstwa za niezwiązaną w całości z działalnością rolniczą. Mając to na uwadze, wójt gminy wydał nakaz płatniczy, określając wysokość podatku od nieruchomości jako łączne zobowiązanie pieniężne za rok 2008 r. Właściciel odwołał się od tej decyzji, wskazując, że budynki stanowią integralną część gospodarstwa, więc nie powinny podlegać opodatkowaniu. Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu I instancji. Zdaniem organu odwoławczego budynki i ich części położone w gospodarstwie rolnym podatnika nie służą wyłącznie produkcji rolniczej. Jak ustalił to organ pierwszej instancji, budynki te nie służą żadnej działalności, są niewykorzystywane. Ostatecznie właściciel posiadłości rolnej w skardze do WSA w Olsztynie wniósł o uchylenie decyzji organów I i II instancji. Jak twierdził, decyzje zostały wydane niezgodnie ze stanem faktycznym, w odniesieniu do niekompletnych dowodów. [srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] Sąd skargę uwzględnił. Stwierdził, że [b]obowiązkiem organu podatkowego jest ustalenie stanu faktycznego zgodnego ze stanem rzeczywistym. W razie niemożliwości podjęcia odpowiednich działań należy dokonać ustaleń zbliżonych do stanu rzeczywistego.[/b] Zrealizowanie wymogów tej zasady wymaga przeprowadzenia, z urzędu, dowodów uzyskanych przez organ za istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, jak też dowodów wnioskowanych przez stronę. [b]Pominięcie dowodu wnioskowanego przez stronę może bowiem mieć miejsce tylko wtedy, kiedy okoliczność, dla której ustalenia dowód jest wnioskowany, została potwierdzona innymi dowodami, i to zgodnie ze stanowiskiem strony.[/b]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL