fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne

Treść oferty czasem trzeba poprawić

Orzecznictwo arbitrażowe konsekwentnie podchodzi do kwestii błędnej stawki VAT podanej w ofercie, uznając, że jest to powód uzasadniający jej odrzucenie
Poprawiać można natomiast oczywiste omyłki pisarskie. Ponadto zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Uprawnienie to wynika z art. 87 ust. 1 i 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D928C97F25684E1325338A8EF80B2A74?id=247401]ustawy – Prawo zamówień publicznych (pzp)[/link]. Pamiętać należy, że o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz omyłek powodujących niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy niezwłocznie powiadomić wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
[srodtytul]Najpierw wyjaśniać, potem odrzucać[/srodtytul]
Występowanie do wykonawców o wyjaśnienia do ofert nie jest obowiązkiem zamawiającego, a jedynie jego uprawnieniem. Jeżeli zatem zamawiający z niego nie skorzysta, nie stanowi to naruszenia ustawy. Pamiętać jednak należy, że takie postępowanie dotyczy wszystkich wykonawców w równym stopniu. Zaznaczyć w tym miejscu trzeba również, że dopóki zamawiający nie skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 87 ust. 1 pzp i nie wyjaśni swojego przypuszczenia o rzekomej sprzeczności zachodzącej w treści oferty jednego z wykonawców, to oferty nie wolno mu odrzucić. Pogląd taki wyraził m.in. [b]zespół arbitrów w wyroku z 2 listopada 2005 r., sygn. akt UZP/ZO/0-3120/05.[/b] Natomiast zamawiający ofertę odrzuci w przypadku, gdy wykonawca w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją.
[ramka][b]Uwaga [/b]
Zamawiający nie może odrzucić oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z powodu omyłek rachunkowych w obliczaniu ceny, jeżeli jest to cena ryczałtowa.[/ramka]
Ustawa – Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji oczywistej omyłki pisarskiej. Powszechnie przyjmuje się jednak, że taką omyłkę można za oczywistą uznać, jeżeli jest ona bezsporna i nie budzi wątpliwości. Jak podkreślił [b]zespół arbitrów w wyroku z 18 stycznia 2005 r.[/b], oczywista omyłka polega zazwyczaj na niezgodnym, niewłaściwym bądź mylnym użyciu jakiegoś wyrazu. Jest ona widoczna na pierwszy rzut oka, bez potrzeby prowadzenia jakichkolwiek wyjaśnień [b](UZP/ZO/0-8/05)[/b]. Z kolei[b] w wyroku z 7 kwietnia 2005 r.[/b] zespół arbitrów stwierdził, że przez oczywistą pomyłkę pisarską należy rozumieć błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, a istotą uznania omyłki za oczywistą jest możliwość stwierdzenia jej bez konieczności odwoływania się do specjalistycznej wiedzy [b](UZP/ZO/0-611/05)[/b].
Uwaga! Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej nie może prowadzić do zmiany treści złożonej przez wykonawcę oferty.
[srodtytul]Nie uzupełniać dokumentów[/srodtytul]
Uprawnienie wynikające z art. 87 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie zezwala natomiast zamawiającemu na samodzielne uzupełnianie dokumentów w złożonej ofercie. [b]Taki wniosek wynika m.in. z wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który zapadł 22 lipca 2005 r.[/b] Sąd ten stwierdził bowiem, że jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia czy zamierza sam zamówienie wykonać, czy też powierzy jego wykonanie podwykonawcom, a dołączy do oferty listę podwykonawców, to sprostowanie przez zamawiającego tego błędu w trybie oczywistej omyłki nie sprawi, że oferta stanie się zgodna ze specyfikacją. Decyzja zamawiającego o sprostowaniu takiego błędu nie znajduje bowiem uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa[b] (V Ca 592/05)[/b].
[i]Opracowano na podstawie analizy wyroków sądów okręgowych oraz orzeczeń zespołów arbitrów, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006 r.[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA