fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Gdzie po dotację na przedszkola

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest dla poszczególnych gmin w jednej kwocie. Nie wydziela się w niej środków na poszczególne zadania. O sposobie jej wykorzystania decydują właściwe rady
Stosownie do postanowień art. 28 ust. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C02A835D852909275845244BAA29A1AE?id=271100]ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego[/link] przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej nie są uwzględniane środki na realizację zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych.
Finansowanie przedszkoli publicznych oraz dotowanie przedszkoli niepublicznych jednostki samorządu terytorialnego realizują z dochodów własnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, tj. m.in. z udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.
Natomiast w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniane są środki naliczane na dzieci niepełnosprawne objęte wychowaniem przedszkolnym (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5781E3321786DC0EF564E0EB9459C66E?id=175841]ustawy o systemie oświaty[/link]) i wykazane w systemie informacji oświatowej.
[srodtytul]Według liczby dzieci[/srodtytul]
Stosownie do przepisów art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli powinny być kalkulowane na poziomie nie niższym niż 75 proc. ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych na przedszkola publiczne.
Warunkiem otrzymania dotacji z budżetu gminy jest podanie organowi właściwemu do udzielenia dotacji informacji o planowanej liczbie wychowanków. Informację tę osoba prowadząca powinna przekazać nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Należy dodać, że termin przedstawienia informacji o planowanej liczbie uczniów został zastrzeżony w interesie JST, aby mogła ona zabezpieczyć środki na dotację dla placówki niepublicznej w budżecie roku następnego.
[srodtytul]Umowa nie zawsze konieczna[/srodtytul]
Co do zasady przy udzielaniu dotacji celowej JST zawiera umowę, która powinna wskazywać między innymi na wysokość dotacji i jej cel lub zawierać opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację środki są przyznawane. Czy podobnie powinno być w przypadku dotacji dla przedszkoli?
Zgodnie z wyjaśnieniami ministra edukacji narodowej [b](pismo ministra edukacji narodowej z 3 kwietnia 2007 r., znak DE-3-339-23/07)[/b] dotacje, o których mowa wyżej, mają charakter dotacji podmiotowych. Stosunek między organem dotującym i dotowaną szkołą jest stosunkiem administracyjnoprawnym, a zatem ewentualne spory wynikające z tego stosunku nie są rozpatrywane na drodze postępowania cywilnego. Organ udzielający dotacji zajmuje w stosunku do podmiotu uprawnionego do jej otrzymywania pozycję podmiotu działającego z mocy zwierzchniej, co wyklucza istnienie stosunku cywilnoprawnego między stronami. Oznacza to, że nie ma w tej sytuacji konieczności zawierania umów o udzielenie dotacji.
[ramka][b]Z rozstrzygnięć NSA[/b]
W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje z budżetu gminy. Dotacje te mają charakter podmiotowy, co wynika nie tylko z tego przepisu, ale również przepisów ustawy o finansach publicznych. Ich celem jest więc dofinansowanie podmiotów wymienionych w art. 90 ustawy o systemie oświaty, prowadzących określoną działalność, w tym niepublicznych przedszkoli, a nie zadań czy części zadań [b](wyrok NSA z 23 kwietnia 2002 r., III SA 2080/01)[/b]. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA