fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Doradcy podatkowi

Doradcy podatkowi coraz bliżej reformy

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Członkowie korporacji nadal nie będą mogli zatrudniać się w firmach na etacie. Będą natomiast mogli prowadzić działalność gospodarczą, reklamować swoje usługi i zawieszać wykonywanie czynności doradczych na czas nieokreślony
Takie są główne propozycje zmian [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=269316]ustawy o doradztwie podatkowym[/link]. Projekt nowelizacji jest już po uzgodnieniach międzyresortowych. W najbliższych tygodniach ma on trafić do Sejmu.
[srodtytul]Tajemnica i reklama[/srodtytul] Nowela wprowadza dla doradców podatkowych nieograniczony w czasie obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej. W tym celu zaproponowano dodanie do art. 37 ustępu 1a, który taki nieograniczony obowiązek wprowadza. Co więcej poprzez zmianę art. 180 § 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=75001]kodeksu postępowania karnego[/link] doradcy podatkowi staną się – na równi z notariuszami, adwokatami, radcami prawnymi, lekarzami oraz dziennikarzami – osobami zobowiązanymi do zachowania tajemnicy zawodowej, które mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W efekcie w postępowaniu przygotowawczym o przesłuchaniu doradcy podatkowego będzie decydował sąd (art. 4 projektu).
Nowością będzie też umożliwienie doradcom zakładania spółek wspólnie z adwokatami, radcami prawnymi i biegłymi rewidentami (czyli tzw. spółek multidyscyplinarnych) oraz wykonywania zawodu w spółce komandytowo-akcyjnej. Członkowie tej wciąż młodej korporacji mają też zyskać prawo do reprezentowania klientów przed organami administracji publicznej w sprawach celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej, związanej z tymi obowiązkami. Innym nowym rozwiązaniem ma być substytucja, czyli wprowadzenie rozwiązań umożliwiających udzielanie przez doradców podatkowych zastępstwa procesowego innemu doradcy podatkowemu, adwokatowi lub radcy prawnemu. Przygotowana przez Ministerstwo Finansów propozycja znosi również zakaz reklamy. Doradcy podatkowi będą mogli reklamować swoje usługi pod warunkiem – jak zakłada projektowany art. 38 ust. 1 – że nie narusza to niezależności, godności i uczciwości zawodowej, zasad etyki zawodowej, a także tajemnicy zawodowej doradcy. [srodtytul]Biznes i zawieszenie [/srodtytul] Z ustawy zniknie też groźba skreślenia z listy osób uprawnionych do wykonywania tego zawodu na skutek np. niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej na wypadek popełnienia błędu w związku z prowadzoną działalnością. W zamian pojawi się przepis (art. 44b ust. 1), który uniemożliwi osobom niemającym takiej polisy wykonywanie czynności doradztwa podatkowego dopóty, dopóki nie zawrą stosownego ubezpieczenia. Z listy nie zostaną też skreśleni doradcy podatkowi, którzy zawiesili wykonywanie zawodu na dłużej niż pięć lat. Dziś wszyscy ci, którzy z tej możliwości korzystają, muszą „odwieszać się” i praktykować jako doradcy choćby przez dwa ostatnie miesiące tego okresu, by zaraz potem na nowo skorzystać z prawa do zawieszenia wykonywania działalności na kolejne pięć lat. Teraz ma się to zmienić, co pozwoli im na bezterminowe zawieszenie wykonywania usług doradczych. Po wejściu projektowanych przepisów w życie – a ma się to stać po upływie 30 dni od ich ogłoszenia – czynni zawodowo doradcy podatkowi będą też mogli prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli jej wykonywanie nie będzie pozostawało w sprzeczności z zasadami etyki zawodowej. [srodtytul]Komisja egzaminacyjna po nowemu[/srodtytul] Zmienią się też przepisy określające funkcjonowanie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Przede wszystkim rozszerzeniu – do 60 osób – ulegnie jej skład. Zasili ją dodatkowych pięciu sędziów – nie tylko z Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak było do tej pory, ale i z wojewódzkich sądów administracyjnych. Istotną zmianą będzie wprowadzenie możliwości odwołania członka komisji przez podmiot, który go do tej komisji delegował. Wszystko po to, aby uniknąć sytuacji, w której np. reprezentant MF czy organów podatkowych odchodzi z pracy w resorcie, ale nadal jest członkiem komisji egzaminacyjnej. Swoich przedstawicieli do komisji będzie delegowała bezpośrednio Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Dziś rada jedynie wskazuje listę osób, spośród których minister finansów wybiera przyszłych członków PKE. Kadencja obecnej komisji skończy się w dniu wejścia nowelizacji w życie, jednakże będzie ona działać aż do czasu powołania nowej. Nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące. [ramka][b]Opinia: Jacek Kędzior partner w Ernst & Young[/b] Projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym zawiera wiele ważnych i istotnych zmian dla funkcjonowania zawodu doradcy podatkowego, jak chociażby rozszerzenie zakresu czynności doradztwa podatkowego, możliwość tworzenia spółek multidyscyplinarnych czy też zmiany dotyczące zasady zachowania tajemnicy zawodowej. W dalszym ciągu jednak projekt nie rozwiązuje bardzo ważnej kwestii wykonywania zawodu doradcy podatkowego w podmiotach gospodarczych innych niż spółki doradztwa podatkowego. Zakres spraw i wymagane kompetencje osób pracujących w wewnętrznych zespołach podatkowych z całą pewnością nie uzasadniają dyskryminowania osób zatrudnionych w takich zespołach.[/ramka] [i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=g.lesniak@rp.pl]g.lesniak@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA