fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Jakie formularze wypełnia dorabiający emeryt

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Jeśli w chwili przyznania emerytury dochody pozwalają na pobieranie i emerytury, i pensji, a w ciągu roku osoba straci to prawo ze względu na wzrost wynagrodzenia poza ustalony limit, to w jaki sposób będzie musiała o tym zawiadomić ZUS i w jakim terminie?
Obowiązek zawiadomienia organu rentowego o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej, podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu ustawa emerytalna nakłada wyłącznie na emerytów pobierających wcześniejszą emeryturę.
Obowiązek taki nie dotyczy emerytów, którzy ukończyli przed podjęciem działalności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni. Osoby po raz pierwszy ubiegające się o emeryturę stosowną informację zawierają we wniosku o świadczenie (formularz ZUS – Rp 1 – część V pkt 8). Natomiast osoby podejmujące dodatkową pracę zarobkową, a już uprawnione do świadczeń, zobowiązane są do przesłania ZUS stosownej informacji, na formularzu ZUS Rw-73 lub też w inny sposób. Istotne jest, aby z zawiadomienia tego wynikało, od kiedy została podjęta praca i jaka jest wysokość przychodu.
Dodatkowo każdy emeryt po upływie roku kalendarzowego, w którym prowadził działalność podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, zobowiązany jest do nadesłania oświadczenia o wysokości przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym (formularz ZUS Rw-73). Oświadczenie to należy nadsyłać po zakończeniu roku, w terminie do ostatniego dnia lutego. Przepisy nie ustalają terminu, w jakim emeryt musi zawiadomić organ rentowy o zmianie wysokości przychodu w trakcie roku kalendarzowego, powodującego zmniejszenie lub zwiększenie świadczenia emerytalnego albo zawieszenie prawa do emerytury. Nakładają jedynie na emeryta coroczny obowiązek zawiadomienia organu rentowego o wysokości osiągniętego przychodu w danym roku kalendarzowym. W interesie emeryta jest jednak, aby informacja taka została przekazana organowi rentowemu jak najszybciej. A to dlatego, że nienależnie pobraną emeryturę emeryt będzie musiał zwrócić organowi rentowemu. ZUS dokonuje rozliczeń świadczenia emerytalnego (wypłaconego w danym roku kalendarzowym z uzyskanym przez pracownika przychodem w danym roku kalendarzowym) dopiero po ukończeniu danego roku kalendarzowego. Obowiązek zwrotu nadpłaconej emerytury powstanie zatem w roku następującym po tym, w którym zmieniła się wysokość przychodu emeryta. Może to narazić taką osobę na problemy finansowe. Jeżeli natomiast emeryt wcześniej poinformuje ZUS o zmianie wysokości osiąganego przychodu, w trakcie roku kalendarzowego, to ZUS będzie wypłacać emeryturę w prawidłowej wysokości, najpóźniej: - w miesiącu przypadającym po miesiącu, w którym organ rentowy wydał odpowiednią decyzję (w przypadku, gdy w wyniku nowego zawiadomienia świadczenie zostanie zmniejszone lub zawieszone), - od miesiąca, w którym wpłynęło stosowne zawiadomienie (w przypadku, gdy w wyniku nowego zawiadomienia świadczenie zostanie zwiększone). Zawiadomienie o zmianie wysokości przychodu w trakcie danego roku kalendarzowego następuje również poprzez złożenie ZUS oświadczenia o osiąganiu przychodu (formularz ZUS Rw-73). [i]Podstawa prawna: art. 104 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172511]ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA