fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Nie można być wójtem i zasiadać w radzie banku

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Nie można łączyć funkcji wójta z członkostwem w radzie nadzorczej banku spółdzielczego
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 11 lutego 2009 r. (VII SA/Wa 835/08)[/b]
[srodtytul] Jaki był problem[/srodtytul] Wojewoda wygasił zarządzeniem zastępczym mandat R.B. wójta gminy R. Ustalił bowiem, że będąc jednocześnie wójtem, piastował stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej w banku spółdzielczym w I., co wynika m.in. z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego tego banku.
Powyższe ustalenia w odniesieniu do treści art. 5 ust. 1 pkt. 3 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184117]ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne[/link] (dalej ustawa) skutkują koniecznością podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu wójta przez radę gminy. W przypadku braku wydania stosownej uchwały wygaśnięcie mandatu obowiązany jest stwierdzić właśnie wojewoda. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rada gminy R. wniosła o uchylenie zaskarżonego zarządzenia zastępczego z powodu rażącego naruszenia prawa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że zarzuty i argumenty skargi rady nie podważają legalności zaskarżonego rozstrzygnięcia zastępczego, dlatego też skarga podlega oddaleniu. [srodtytul] Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] Podstawowe znaczenie w rozpoznawanej sprawie ma bowiem uregulowanie zawarte w art. 4 pkt. 3 ustawy, według którego osoby wymienione w art. 1 i 2 tej ustawy, w tym także wójt, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. Przywołany przepis jest jedną z istotnych regulacji mających na celu zapobieganie nieakceptowanym zarówno przez porządek prawny, jak i elementarne zasady współżycia społecznego zjawiskom korupcji i wykorzystywania pełnionych funkcji publicznych do celów niedających się pogodzić z rolą państwa i jego organów. Zgodnie zaś z art. 5 ust. 1 ustawy naruszenie powyższego zakazu przez wójta powoduje wygaśnięcie jego mandatu. W świetle zebranych w sprawie dowodów, tj. odpisu Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego banku spółdzielczego oraz protokołu z wyboru do rady nadzorczej banku spółdzielczego w I., wynika, że [b]wójt R.B. łączył w sposób zabroniony funkcję wójta gminy (co najmniej od 2002 roku) z członkostwem w radzie nadzorczej, a następnie nawet ze stanowiskiem przewodniczącego rady nadzorczej w/w banku. Tym samym spełnione zostały przesłanki do wygaśnięcia mandatu wójta, co następuje zresztą z mocy prawa[/b]. Zarządzenie zastępcze jest jedynie urzędowym potwierdzeniem tego faktu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA