fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Kiedy straż odholuje samochód

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
W jakich sytuacjach straż miejska może odholować samochód na parking strzeżony?
Zagadnienie to regulują przepisy art. 50a i 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie usuwania pojazdów. Zgodnie z art. 50a. ust. 1 ustawy straż gminna (miejska) może usunąć z drogi pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub taki, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany. Koszty tej operacji pokrywa właściciel lub posiadacz takiego samochodu.
Usunięty z drogi pojazd właściciel (posiadacz) powinien odebrać na wezwanie gminy najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od dnia usunięcia. W sytuacji, gdy nikt się po takie auto nie zgłosi, uważa się je za porzucone „z zamiarem wyzbycia”. Taki samochód (inny środek lokomocji) przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Pojazd przechodzi w terminie sześciu miesięcy na własność gminy również w sytuacji, gdy w tym terminie nie udało się ustalić jego właściciela (posiadacza). Natomiast na podstawie art. 130a ust. 4 ww. ustawy strażnik gminny (miejski) ma prawo do podejmowania decyzji o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi na koszt właściciela w sytuacji pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. W takiej sytuacji jest on odholowywany przez jednostkę wyznaczoną przez starostę i umieszczany na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Wysokość opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu określa rada powiatu. Samochód wydaje się z parkingu strzeżonego po przedstawieniu dowodu uiszczenia stosownej opłaty.
Zgodnie natomiast z § 5 rozporządzenia w sprawie usuwania pojazdów podmiot, który wydał polecenie usunięcia pojazdu, powiadamia o tym niezwłocznie: - komendanta powiatowego policji ze wskazaniem parkingu strzeżonego, na którym umieszczono pojazd; - właściciela pojazdu – w przypadku usunięcia w trybie art. 130a ust. 1 – 3 ustawy; - właściwy organ gminy – w przypadku usunięcia pojazdu w trybie art. 50a ust. 1 ustawy. W powiadomieniu skierowanym do właściciela należy wskazać skutki nieodebrania samochodu w określonym w ustawie terminie. Przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym określają również sytuacje, w których straż miejska może unieruchomić pojazd, zakładając na jego koło blokadę. Unieruchomienie pojazdu może nastąpić tylko i wyłącznie w sytuacji, w której został on pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającym ruchu lub niezagrażającym bezpieczeństwu. [i]Podstawa prawna: – [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=178080]ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity DzU z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.)[/link] – [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=241789]rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (DzU nr 191, poz. 1377 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA