fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowy z jedynym wspólnikiem (akcjonariuszem) już bez notariusza

Jedną z istotnych zmian w kodeksie spółek handlowych jest, niestety tylko częściowa, liberalizacja wymogów formalnych w wypadku umów zawieranych przez spółkę kapitałową z jej jedynym wspólnikiem (akcjonariuszem)
Artykuł 173 k.s.h. dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wszystkie udziały przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce (dalej: spółka jednoosobowa). Dotąd przepis ten określał wymogi, które powinny spełniać oświadczenia woli składane spółce przez jedynego wspólnika.Przewidywał on w § 1 – i tak pozostanie, gdyż w tym zakresie regulacja nie została zmieniona – iż w takim wypadku „wystarczy” zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 2 natomiast ustanawiał wymóg zachowania formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym w wypadku czynności przekraczających zwykły zarząd, z kolei z § 3 wynikało, iż jeśli tak stanowił przepis szczególny, konieczne było zachowanie formy aktu notarialnego.[link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=291830]Nowelizacja k.s.h. z 23 października (DzU nr 217, poz. 1381)[/link] spowodowała, iż bez względu na to, jakich spraw dotyczy oświadczenie woli ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA