fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 24 grudnia 2008

[srodtytul]ŻEGLUGA I PORTY MORSKIE[/srodtytul]
- znowelizowana 4 września ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich obowiązuje wprawdzie od 8 października, ale 24 grudnia wchodzą w życie dwa jej przepisy: art. 18 i art. 31 ust. 1 dotyczące, najkrócej mówiąc, ochrony portu [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=283567](DzU nr 171, poz. 1055)[/link]
[srodtytul]DROGI PUBLICZNE[/srodtytul]
- zmiany wprowadzone 7 listopada do ustawy o drogach publicznych sprowadzają się właściwie do przepisów poświęconych opłacie elektronicznej i jej egzekwowaniu; nowela ta wymusiła zmiany w następujących ustawach: o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; o transporcie drogowym; o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292041](DzU nr 218, poz. 1391)[/link]
[srodtytul]PODATKI[/srodtytul]
- minister finansów zarządził niepobieranie podatku dochodowego z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w 2009 r. przez miasto stołeczne Warszawę, a także z odpłatnego zbycia tych obligacji. Zaniechanie to obejmuje osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania w RP oraz określone osoby prawne i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych do 31 grudnia 2019 r.[link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292029] (DzU nr 218, poz. 1395)[/link]
[srodtytul]CHOROBY ZAKAŹNE ZWIERZĄT[/srodtytul]
- minister rolnictwa i rozwoju wsi ustalił wykaz chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania; wykaz wymienia 23 choroby: od pryszczycy poprzez afrykański pomór koni po chorobę żółtej głowy [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292035](DzU nr 218, poz. 1397)[/link]
[srodtytul]GRZYBY[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292021](DzU nr 218, poz. 1399)[/link]
[srodtytul]OCHRONA ROŚLIN[/srodtytul]
- zmienione 24 listopada rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292604](DzU nr 221, poz. 1443)[/link]
[srodtytul]RACHUNKOWOŚĆ[/srodtytul]
zmienione 18 grudnia rozporządzenie ministra finansów w sprawie zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=293653]DzU nr 228, poz. 1508[/link])
[srodtytul]NARODOWY PLAN ROZWOJU[/srodtytul]
minister rozwoju regionalnego wprowadził korekty do swojego rozporządzenia w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji tytułowego planu oraz trybu i zakresu rozliczeń ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=293617]DzU nr 228, poz. 1518[/link])
[srodtytul]APLIKACJA ADWOKACKA[/srodtytul]
opłata roczna za aplikację adwokacką jest równa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=293631]DzU nr 228, poz. 1519[/link]); dodajmy, że w 2009 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1276 zł ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=277893]MP nr 55, poz. 499[/link])
[srodtytul]WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO[/srodtytul]
zgodnie z wyrokiem Trybunału z 16 grudnia (P 17/07) 24 grudnia stracił moc art. 18 ust. 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w zakresie, w jakim stanowi, że w postępowaniu uproszczonym pobiera się od apelacji opłatę stałą, liczoną jak od pozwu od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w apelacji ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=293628]DzU nr 228, poz. 1524[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA