fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Samorząd

Nie można łączyć komisji bezpieczeństwa

Czy jest możliwość utworzenia wspólnej powiatowej komisji bezpieczeństwa przez graniczące ze sobą miasta na prawach powiatu?
[b]Nie[/b]. Ustawodawca nie przewidział takiej możliwości, chociaż należałoby ją uznać za uzasadnioną, ponieważ graniczące ze sobą miasta tworzą jedną aglomerację (np. Gdańsk, Gdynia i Sopot).
Komisja jest obowiązkowo tworzona w każdym powiecie. Ustawa o samorządzie powiatowym dopuszcza jedynie, aby prezydent miasta na prawach powiatu i starosta powiatu graniczącego z takim miastem utworzyli wspólną komisję. W takim wypadku prezydent miasta i starosta współprzewodniczą komisji. Wspólną komisję tworzy się na podstawie porozumienia, w którym określa się w szczególności:
1) tryb powoływania członków,
2) zasady pokrywania kosztów działania oraz zwrotu członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków związanych z udziałem w jej pracach,
3) zasady obsługi administracyjno-biurowej.
Zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia wspólnej komisji bezpieczeństwa i porządku nie wymaga podejmowania uchwał przez radę miasta i radę powiatu na podstawie art. 12 pkt 8a usp. Nie jest to porozumienie w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej ani w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych. Starosta i prezydent miasta mają kompetencję do zawarcia takiego porozumienia wprost z ustawy. Natomiast na podstawie art. 13 pkt 6a [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185383]ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 68, poz. 449)[/link] porozumienie takie podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym.
[i]Podstawa prawna
– [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163434]ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA