Firma

Przedmiot zamówienia trzeba dobrze opisać

Opis przedmiotu zamówienia musi być jednoznaczny i wyczerpujący, a także uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty -podkreślili arbitrzy w wyroku z 9 stycznia 2007 r. (UZP/ZO/03059/06).
Zamawiający ogłosił przetarg na modernizację spalarni. Opisując przedmiot zamówienia, poprzestał na wskazaniu, czego dotyczyć ma modernizacja. Nie przedstawił jednak szczegółowego zakresu robót koniecznych do jej wykonania. Ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wynikały również wymogi techniczne i jakościowe wykonania zamówienia. Brakowało także wymagań funkcjonalnych. Arbitrzy uznali, że braki te dyskwalifikują przetarg, dlatego go unieważnili.
Przewodnicząca Krystyna Królak przypomniała, że zamawiający w myśl art. 29 ust. 1 prawa zamówień publicznych ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Dodatkowo odwołała się do art. 30 pzp, który nakazuje opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych. Zamawiający może z tego zrezygnować, ale tylko wtedy, gdy zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Tego wszystkiego zabrakło w specyfikacji. Zdaniem składu orzekającego błędy te uniemożliwiły porównanie ofert.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL