fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje na innowacyjne pomysły innowacyjnych firm

www.sxc.hu
Dwa pierwsze konkursy dla firm z województwa lubelskiego mają im dać szansę zdobycia środków na rozwój innowacyjnych produktów i technologii oraz infrastrukturę.

Władze samorządowe województwa lubelskiego opublikowały wstępny harmonogram naboru wniosków w 2015 roku. Chodzi tu o konkursy, które będą organizowane dzięki uruchomieniu funduszy unijnych na lata 2014–2020 i nowego programu regionalnego.

W pierwszej kolejności przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po środki zarezerwowane na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych oraz projekty inwestycyjne mające zwiększać zdolności i możliwości firm do ich prowadzenia. A to za sprawą tzw. działania 1.2 „Badania celowe" oraz działania 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach". Pierwsze z nich ma wspierać te firmy, które pójdą w kierunku opracowywania nowych produktów (towarów, usług), procesów lub też postawią na ich znaczące ulepszanie. Generalnie chodzi więc o prowadzenie prac badawczych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Ponieważ w przypadku wsparcia tego typu przedsięwzięć pojawi się konieczność udzielenia pomocy publicznej, ta, niezależnie od innych szczegółowych warunków, które mogą się pojawić w polskich rozporządzeniach, musi pozostawać w zgodzie z regułami unijnymi. I właśnie w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 651/2014, ustalającym ogólne warunki udzielania takiej pomocy, pojęcia badań i prac rozwojowych zostały zdefiniowane.

Europejska pomoc...

Zgodnie z art. 2 pkt 85 tego rozporządzenia „badania przemysłowe" oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowania nowych produktów, procesów bądź usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do tych już istniejących. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do realizacji tych badań, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku tzw. technologii generycznych.

Z kolei w myśl pkt 86 „eksperymentalne prace rozwojowe" oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów bądź usług. Prace rozwojowe mogą także obejmować czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Ponadto mogą one obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, projekty pilotażowe, testowanie i tzw. walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu zbliżonym do rzeczywistego, których głównym celem jest dalsze ich udoskonalenie. Należy zaznaczyć, że eksperymentalne prace rozwojowe, zgodnie z powyższą definicją, nie mogą obejmować rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

...i jej intensywność

Intensywność wsparcia informuje o tym, jaki może być maksymalny udział środków publicznych (fundusze unijne, środki budżetu państwa lub samorządu) w tzw. wydatkach kwalifikowanych. W przypadku prowadzenia badań przemysłowych może to być 80 proc., a dla projektów związanych z pracami rozwojowymi 60 proc. Jednak aby osiągnąć taki pułap, spełnione muszą być dodatkowe warunki. Po pierwsze, prace takie muszą prowadzić mikro- lub małe przedsiębiorstwa. Po drugie, musiałyby się one zdecydować na rozpowszechnienie ich wyników. W przeciwnym wypadku nie mogą liczyć na dodatkową premię, a maksymalne dofinansowanie musi być obniżone do odpowiednio 70 proc. lub 60 proc. Z kolei średniej wielkości firma może liczyć na maksymalne dofinansowanie w granicach 60 proc. dla badań przemysłowych (75 proc. z premią) oraz 35 proc. dla prac rozwojowych (50 proc. z premią).

Wracając do harmonogramu konkursu, to ten dotyczący omawianego działania 1.2 ma zostać ogłoszony w ostatnim kwartale tego roku. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano blisko 132,5 mln zł. Nabór wniosków będzie prowadziła Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości.

Infrastruktura

Tak samo pod koniec roku ma zostać ogłoszony konkurs w ramach drugiego działania 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach". Na wsparcie mogą liczyć projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Także w tym wypadku za ogłoszenie i organizację konkursu ma odpowiadać LAWP. Na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć przeznaczono 88,3 mln zł.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA