fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Która umowa o pracę zawarta na czas określony staje się z mocy prawa bezterminowa

ROL
Trzecia z kolei umowa o pracę zawarta na czas określony staje się z mocy prawa bezterminowa, jeżeli przerwa między angażami nie przekroczyła miesiąca.

- Zawarliśmy z pracownikiem dwukrotnie umowy o pracę na czas określony (na trzy miesiące), bezpośrednio po sobie, na to samo stanowisko i za takie samo wynagrodzenie. Trzecią chcemy zawrzeć bezpośrednio po wygaśnięciu drugiej na sześć miesięcy, ale z innymi warunkami pracy i płacy. Czy w związku ze znaczną podwyżką wynagrodzenia, zmianą stanowiska pracy, zakresu obowiązków i innych istotnych elementów stosunku pracy trzeci angaż można znów zawrzeć na czas określony? – pyta czytelnik.

Nie. Trzecia umowa o pracę powinna zostać zawarta na czas nieokreślony. Art. 251 § 1 kodeksu pracy stanowi, że zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy na czas nieokreślony, jeżeli:

- poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę terminową na następujące po sobie okresy, a

- przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy nie przekroczyła miesiąca.

Z tego przepisu wynika, że w warunkach w nim opisanych nadanie umowie o pracę formy angażu terminowego nie wywoła skutków prawnych. Z mocy prawa przekształci się on w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Nie ma znaczenia, czy stanowisko pracy, na jakim zatrudnia się pracownika, jest takie samo w każdej z zawieranych po sobie umów, podobnie jak nieistotne są zmiany innych warunków pracy, np. wynagrodzenia. Ważne jest jedynie to, że wszystkie umowy zostały podpisane między tym samym pracownikiem i pracodawcą lub jego następcą prawnym – w przypadku przejęcia zakładu w całości lub w części przez nowego pracodawcę.

Art. 251 § 2 k.p. zapobiega także aneksowaniu – czyli naruszaniu zasady, zgodnie z którą trzecia z kolei umowa o pracę na czas określony staje się umową bezterminową – przez zawieranie aneksów do umów przedłużających termin ich obowiązywania. Taki aneks traktuje się jak kolejną zawartą umowę.

Art. 251 § 1 nie dotyczy jednak terminowych umów zawartych w celu:

- zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności,

- wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

Takie umowy można zawierać na czas określony bez ograniczeń.

podstawa prawna: art. 251 § 2 kodeksu pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1502)

Anna Telec radca prawny, prowadzi kancelarię prawa pracy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA