fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Kiedy zatrudniony na czas określony dostanie odprawę pieniężną

www.sxc.hu
Osoba zatrudniona na czas określony dostanie odprawę pieniężną, jeśli do jej zwolnienia przyczyniły się powody firmowe.

Zasady wypłaty pracownikom odpraw pieniężnych określa ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm., dalej ustawa). Gdy zatrudniający co najmniej 20 pracowników zwalnia personel z przyczyn go niedotyczących, etatowiec ma prawo do odprawy pieniężnej >patrz ramka. Przysługuje ona zarówno przy rozwiązaniu angażu za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę, jak i przy rozwiązaniu za porozumieniem stron.

W obu trybach

Dostanie ją zarówno zwolniony w redukcji grupowej, jak i ten, czyj stosunek pracy rozwiązano indywidualnie na zasadach określonych w ustawie. Jednak w tym przypadku zależy to od przyczyny rozwiązania umowy. Tylko bowiem gdy nastąpiło to z przyczyn niedotyczących pracownika, ma on prawo do wypłaty. Wynika to z odesłania zawartego w art. 10 ust. 1 ustawy. W jego myśl art. 5 ust. 3–7 i art. 8 ustawy stosuje się odpowiednio przy rozwiązaniu przez zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących załogi, jeżeli stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie lub rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniej pracowników, niż określa art. 1. Gdy zatem następuje to np. wskutek likwidacji stanowiska, zmiany organizacji produkcji, osoby te mają prawo do odprawy wtedy, gdy przyczyny te stanowią wyłączny powód rozwiązania z nimi stosunku pracy. Wskazał na to też Sąd Najwyższy w wyroku z 18 sierpnia 2009 r. (I PK 52/09). Gdy jednak oprócz przyczyn niedotyczących personelu rozwiązanie nastąpiło także z powodów leżących po stronie zatrudnionych (np. częstej absencji chorobowej, przejścia na rentę lub małej wydajności), pracownicy nie dostaną odprawy. Dlatego tak istotne znaczenie ma ustalenie faktycznej przyczyny rozstania.

Przy terminowym związaniu

Wypowiadając angaż zatrudnionym na czas określony, szef nie musi wskazywać przyczyny jego rozwiązania. Przyczyna ta ma jednak istotne znaczenie, gdy chodzi o wypłatę odprawy. Jeśli wymówienie następuje przy zwolnieniach indywidualnych, pracownik będzie miał prawo do odprawy tylko wtedy, gdy przyczyny go niedotyczące stanowiły wyłączny powód wymówienia. Jeśli natomiast oprócz nich szef wypowiedział angaż z powodów leżących po stronie pracownika, nie musi wypłacać odprawy. W razie sporu w tym zakresie to na pracowniku dochodzącym wypłaty spoczywa ciężar dowodu. Musi wykazać, że wyłącznym powodem wypowiedzenia były przyczyny go niedotyczące (np. konieczność ograniczenia zatrudnienia ze względów ekonomicznych, zmiany produkcji czy zakresu działania pracodawcy lub przekształcenia własnościowe). Broniąc się przed takim żądaniem, pracodawca może natomiast dowieść, że faktycznym powodem zwolnienia były okoliczności leżące po stronie etatowca (np. mała wydajność pracy, częste spóźnienia). Okoliczności te wykaże dzięki zeznaniom świadków lub dokumentom obrazującym powód zwolnienia.

Przykład

Pan Jan, zatrudniony jako operator koparki na czas określony, często spóźniał się do pracy oraz korzystał ze zwolnień lekarskich. Dezorganizowało to pracę, gdyż trzeba było zapewnić zastępstwo lub odwołać zaplanowane prace ziemne. Dlatego pracodawca wypowiedział mu angaż. Wtedy pan Jan zażądał wypłaty odprawy. Gdy firma odmówiła, wystąpił z pozwem do sądu. Podnosił, że zakład jest w złej sytuacji finansowej i dlatego go zwolnił. Sąd oddalił jego powództwo. Ustalił, że wypowiedzenie nastąpiło z przyczyn dotyczących pracownika.

—Ryszard Sadlik, sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach

Ile tego będzie

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy pracownik, z którym rozwiązano umowę przy zwolnieniu grupowym, ma prawo do odprawy w wysokości wynagrodzenia:

WNIOSEK

Wypowiadając przy zwolnieniach indywidualnych angaż na czas określony, firma wypłaca pracownikowi odprawę tylko wtedy, gdy to wyłącznie z jej powodu go pożegnała.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA