fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Koniec dobrej -passy na rynkach wschodzących

Bloomberg
Indeks MSCI?EM spadł najwięcej od listopada 2013 r.
Czte­ry ty­go­dnie dy­na­micz­nych zwy­żek na gieł­dach emer­ging mar­kets naj­wy­raź­niej za­spo­ko­iły apetyty spo­rej czę­ści in­we­sto­rów. Prze­cięt­nie port­fe­le gra­czy, któ­rzy ulo­ko­wa­li pieniądze na ryn­kach wscho­dzą­cych, w sierp­niu i pierw­szych dniach wrze­śnia po­więk­szy­ły się o 9 proc. Bar­dzo przy­zwo­ita sto­pa zwro­tu by­ła dobrym pre­tek­stem do re­ali­za­cji zy­sków, co skoń­czy­ło się spad­ka­mi in­dek­sów w po­przed­nim ty­go­dniu.Tym sa­mym in­deks MSCI?EM, któ­ry od­wzo­ro­wu­je zmia­ny na ryn­kach emer­ging mar­kets, za­koń­czył trwa­ją­cy czte­ry ty­go­dnie rajd, w trak­cie któ­re­go, 4 wrze­śnia, uda­ło mu się na­wet osią­gnąć naj­wyż­szy po­ziom w tym ro­ku. W cią­gu ko­lej­nych se­sji MSCI?EM re­gu­lar­nie tra­cił na war­to­ści. W kon­se­kwen­cji za­koń­czył ze­szły ty­dzień na bli­sko 3-proc. mi­nu­sie, co by­ło naj­gor­szym wy­ni­kiem od li­sto­pa­da 2013 r.Pre­tek­stem do ogra­ni­cze­nia eks­po­zy­cji, oprócz ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA