fbTrack

Akty prawne

Obowiązują od 29 marca 2008

KARTA POLAKA
- po sześciomiesięcznym vacatio legis ustawa o Karcie Polaka. W związku z nią zostały zmienione następujące ustawy: o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej; o systemie oświaty; o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego; o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; o swobodzie działalności gospodarczej; o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; prawo o szkolnictwie wyższym (DzU z 2007 r. nr 180, poz. 1280); - wspomniana wyżej ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została ponownie znowelizowana 29 lutego bieżącego roku (DzU nr 52, poz. 305)
- na podstawie ustawy o Karcie Polaka prezes Rady Ministrów wydał dwa rozporządzenia dotyczące:– organizacji wewnętrznej i zasad funkcjonowania Rady do spraw Polaków na Wschodzie (DzU nr 41, poz. 245) – warunków organizacyjnych wykonywania obsługi Rady do spraw Polaków na Wschodzie (DzU nr 41, poz. 246) - a Rada Ministrów określiła w rozporządzeniach: – wzór wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzór samej Karty (DzU nr 48, poz. 282), – sposób prowadzenia rejestrów Kart Polaka: tzw. rejestru konsularnego oraz rejestru centralnego (DzU nr 53, poz. 314) - obowiązujący od 29 marca fragment zmienionego w ubiegłym roku rozporządzenia ministra finansów w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych też ma związek z ustawą o Karcie Polaka (DzU z 2007 r. nr 234, poz. 1721) - minister infrastruktury postanowił w rozporządzeniu, że ważna Karta Polaka jest dokumentem poświadczającym uprawnienie osób, którym przyznano Kartę, do 37 proc. ulgi przy przejazdach w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych (DzU nr 53, poz. 319) - na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy o Karcie Polaka prezes Rady Ministrów ogłosił wykaz 34 organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej (MP nr 25, poz. 249)
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL