fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Statut ZOZ: jak opracować

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej są tworzone i działają na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej. Kwestie związane z najważniejszym dla nich dokumentem - statutem - reguluje art. 42 tej ustawy.
Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Uchwała w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej oraz załącznik ?do niej – statut – to jeden akt prawa miejscowego. Rada powiatu nie musi podejmować uchwały o ogłoszeniu tekstu jednolitego.
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ-y) są tworzone i działają na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej. Kwestie związane z dokumentem najważniejszym dla SP ZOZ-ów – statutem – reguluje art. 42 tej ustawy, który stanowi:
Art. 42. 1. Ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a także ?inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa statut.
2. W statucie określa się:
1)   ?nazwę podmiotu, o którym mowa ?w ust. 1, odpowiadającą rodzajowi ?i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych;
2)   ?siedzibę podmiotu, o którym mowa ?w ust. 1;
3)   ?cele i zadania podmiotu, o którym mowa w ust. 1
4)   ?organy i strukturę organizacyjną podmiotu, o którym mowa w ust. 1, ?w tym zadania, czas trwania kadencji ?i okoliczności odwołania członków rady społecznej, o której mowa ?w art. 48, przed upływem kadencji;
5)   ?formę gospodarki finansowej.
3. Statut może przewidywać prowadzenie określonej, wyodrębnionej organizacyjnie działalności innej niż działalność lecznicza.
4. Statut nadaje podmiot tworzący.

Załącznik do obwieszczenia

Nas interesuje sytuacja, gdy podmiotem tworzącym SP ZOZ jest organ samorządu terytorialnego. Rada powiatu nadaje tworzonemu przez siebie SP ZOZ statut w drodze uchwały. Statut z reguły stanowi załącznik do takiej uchwały. To stwierdzenie ma kapitalne znaczenie dla dalszych rozważań.
Niektórzy czytelnicy pamiętają pewnie publikację w dodatku „Administracja" z początku lutego br. poświęconą tematyce tekstów jednolitych uchwał wprowadzających statuty jednostek samorządu terytorialnego. Tam wyjaśniałem, dlaczego w ostatnich kilku latach tak wzrosła rola i liczba ogłoszonych jednolitych tekstów aktów normatywnych. Obszernie komentowałem tam też przepisy ZTP regulujące zasady opracowywania tekstów jednolitych i prezentowałem wzory, jak powinno, a jak nie powinno wyglądać obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały rady gminy.
W dzisiejszym artykule skupię się na załączniku do obwieszczenia, czyli samym tekście jednolitym uchwały w powiązaniu z uchwałami zmieniającymi pierwotną uchwałę w sprawie nadania statutu SP ZOZ. Pozwoli mi to pokazać m.in., dlaczego w tekście jednolitym tak ważne są odnośniki i dlaczego pomijanie ich, co niestety zdarza się w dziewięciu na dziesięć badanych przypadków, w znaczny sposób utrudnia odbiór treści zawartych w tekście jednolitym uchwały.

Co obejmuje tekst jednolity

Uchwała w sprawie nadania statutu SP ZOZ oraz załącznik do niej – sam statut – to jeden akt prawa miejscowego.

WAŻNE!

Załącznik do uchwały zawsze jest jej integralną częścią, niezależnie, czy jest to wyrys z mapy geodezyjnej obrazujący ulicę, której uchwałą nadaje się nową nazwę, czy regulamin udzielania dotacji na określony cel, czy tabele składające się na budżet jednostki samorządu terytorialnego.
Z tego względu tekst jednolity musi obejmować zarówno uchwałę, jak i załącznik do niej. Dlatego dziwi mnie tendencja, jaką dostrzegłem, analizując liczne teksty jednolite takich uchwał, gdzie tekst uchwały w sprawie nadania statutu SP ZOZ ?znika, a zastępuje go obwieszczenie rady gminy (miasta, powiatu), do którego załącznikiem jest jednolity tekst statutu. W dodatku obwieszczenie stanowi często – co też jest błędem – załącznik do uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu. Takie postępowanie jest niedopuszczalne i całkowicie sprzeczne z ZTP. Mamy bowiem w ten sposób podane dwa akty dotyczące tekstu jednolitego statutu, z których żaden nie zawiera przepisu o nadaniu tego statutu właściwemu podmiotowi leczniczemu:
Wreszcie najważniejszy – załącznik do obwieszczenia – tekst jednolity statutu SP ZOZ najczęściej jest pozbawiony jakiejkolwiek, choćby najcieńszej warstwy informacyjnej w postaci odnośników informujących o zmianach przepisów statutu, o adresach publikacyjnych aktów prawnych powoływanych w statucie. Jak widać z tego opisu, akt stanowiący o nadaniu statutu (uchwała rady) znika. Nie przestaje obowiązywać, bo nie został uchylony, ale brakuje go jako ważnej części tekstu jednolitego.

Zasady ogłaszania

Przeanalizujmy wspólnie jeden przykład od początku do końca. Rada powiatu W. wydała uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W. – pierwszy błąd. Takiej uchwały nie trzeba i nie powinno się podejmować. Obwieszczenie jest bowiem samoistnym aktem prawnym funkcjonującym bez aktu wprowadzającego, zatem rada powiatu nie musi podejmować uchwały o ogłoszeniu tekstu jednolitego, żeby taki tekst mógł powstać.
Spójrzmy na obwieszczenie:
WERSJA OGŁOSZONA – TAK NIE WOLNO
OBWIESZCZENIE
RADY POWIATU W.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W.
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2012 r., poz. 5695) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ?Uchwałą Nr XX/203/2012 Rady Powiatu W. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W.;
2) ?Uchwałą Nr XXIII/226/2013 Rady Powiatu W. z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W.
Przewodnicząca Rady Powiatu W.
W pierwszej z wymienionych w obwieszczeniu uchwał były trzy zmiany, z których jedna polegała na dodaniu czterech liter w wyliczeniu. Były też dwa przepisy (§ 2 i § 3), które nie mogły być ujęte w tekście jednolitym, a powinny się znaleźć w części drugiej obwieszczenia (o części drugiej obwieszczenia pisałem we wspomnianym artykule z dnia 4 lutego ?2014 r.). Druga z wymienionych uchwał zawierała zmiany dwóch przepisów i, podobnie jak poprzednia  – § 2 i § 3, które powinny się znaleźć w części drugiej obwieszczenia.
Poprawnie obwieszczenie powinno wyglądać następująco:
WERSJA POPRAWIONA ?– TAK POWINNO BYĆ:
OBWIESZCZENIE
RADY POWIATU W.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W.
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza ?się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr VII/169/2012 Rady Powiatu W. z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w W. (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. .....) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ?uchwałą Nr XX/203/2012 Rady Powiatu W. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 1483) ;
2) ?uchwałą Nr XXIII/226/2013 Rady Powiatu W. z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5980).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:
1) ?§ 2 i § 3 uchwały Nr XX/203/2012 Rady Powiatu W. z dnia 28 grudnia ?2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 1483), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.";
2) ?§ 2 i § 3 uchwały Nr Nr XXIII/226/2013 Rady Powiatu W. z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5980), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego."
Przewodnicząca Rady Powiatu W.
Różnice widać na pierwszy rzut oka:
• ?obwieszczenie ma dwie części,
• ?w części pierwszej przy wymienianych tytułach uchwał pojawiły się ich adresy publikacyjne,
• ?w części drugiej znalazły się przepisy, które nie mogły być ujęte w tekście jednolitym.
Po tak zredagowanym obwieszczeniu powinien się pojawić załącznik w postaci tekstu uchwały pierwotnej, którą po raz pierwszy rada powiatu W. nadała statut SP ZOZ w W., dopiero załącznikiem do tej uchwały powinien być tekst jednolity statutu.
Tymczasem tekst, który rada powiatu W. ogłosiła jako załącznik do obwieszczenia, w zasadzie nie nadaje się do sklasyfikowania jako tekst jednolity. To ledwie tekst ujednolicony, czyli tekst pierwotny, na który naniesiono dotychczasowe zmiany. Mógłby się stać tekstem jednolitym, gdyby zaopatrzono go w niezbędne informacje o poszczególnych zmianach, które zostałyby ujęte w odnośniki, czyli notatki określonej treści, oznaczone znajdującymi się przy oznaczeniu znowelizowanej jednostki redakcyjnej w indeksie górnym cyframi arabskimi z półnawiasem po prawej stronie. Treść odnośnika umieszcza się pod kreską poziomą u dołu strony, na której występuje znowelizowany przepis. W zależności od rodzaju zmiany odnośnik ma odpowiednią treść.
Odnośnik opisujący dodanie przepisu ma brzmienie:
„1)Dodany przez § ... pkt ... uchwały nr ... Rady Powiatu W. z dnia ... r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. ...), która weszła w życie z dniem ... r."
Odnośnik opisujący zmianę brzmienia przepisu wprowadzonej tą samą uchwałą powinien brzmieć:
„2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt ... uchwały, o której mowa w odnośniku 1."
Odnośnik opisujący uchylenie przepisu dokonane tą samą uchwałą powinien mieć brzmienie:
„3)Przez § 1 pkt... uchwały, o której mowa w odnośniku 1." Wówczas w miejscu uchylonego przepisu pozostaje tylko oznaczenie jednostki redakcyjnej (np. § 2) i ujęty w nawias wyraz „uchylony" oraz oznaczenie odnośnika w indeksie górnym:
Przykład: „§ 2. (uchylony).3)"
W analizowanym przykładzie w wyniku nowelizacji w § 8 w ust. 1 w pkt 1 lit. f otrzymała nowe brzmienie:
„f) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 4 łóżka w tym 4 intensywnej opieki medycznej,"
Prawidłowo opisana zmiana powinna wyglądać następująco:
f)2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 4 łóżka w tym 4 intensywnej opieki medycznej,
2) ?W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XX/203/2012 Rady Powiatu W. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 1483), która weszła w życie z dniem 23 lutego 2013 r.
Tym samym przepisem uchwały nowelizującej dodano cztery litery wyliczenia:
„zo) ?Gabinet diagnostyczno-zabiegowy – poradnie specjalistyczne,
zp) ?Gabinet diagnostyczno-zabiegowy – Poradnia Okulistyczna,
zr) ?Gabinet diagnostyczno-zabiegowy – poradnie specjalistyczne,
zs) ?Gabinet diagnostyczno-zabiegowy – Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.", a drugą uchwałą dodano jeszcze jedną:
„zt) Poradnia Ortodontyczna."
Prawidłowo opisane zmiany:
zo)3) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy – poradnie specjalistyczne,
zp)3) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy ?– Poradnia Okulistyczna,
zr)3) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy ?– poradnie specjalistyczne,
zs)3) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy ?– Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
zt)4) Poradnia Ortodontyczna.
3) ?Dodana przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
4) ?Dodana przez § 1 pkt 1 uchwały Nr Nr XXIII/226/2013 Rady Powiatu W. z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5980), która weszła w życie z dniem 13 maja 2013 r.
Warto zwrócić uwagę, że jeżeli dwa lub więcej przepisów zmienia się lub dodaje albo uchyla w ramach jednej zmiany (paragrafu lub punktu), w treści aktu przy zmienianych jednostkach redakcyjnych podaje się ten sam numer odnośnika. Nie wystarczy podać go przy pierwszej zmienianej jednostce, bo wówczas pozostałe będą nieopisane w odnośniku.
Trzeba pamiętać, że odnośniki służą również do opisywania długich adresów publikacyjnych powoływanych w przepisach aktów normatywnych – odnośnik rozwijający adres publikacyjny ustawy, która nie ma tekstu jednolitego brzmi:
„1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z ... r. poz. .... oraz z ... r. poz. ... ."
Odnośnik stosowany w przypadku ustaw mających teksty jednolite:
„1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z ... r. poz. .... oraz z ... r. poz. ... ."
Wówczas w treści przepisu pozostawia się tylko adres pierwszej publikacji i dodaje się oznaczenie odnośnika w indeksie górnym.
Odnośników używa się też do wyjaśniania sytuacji, gdy  w przepisie znajduje się pojęcie już nieobowiązujące, którego nie uaktualniono w drodze stosownej nowelizacji. Wówczas odnośnik brzmi:
„4) Obecnie: tu nowe pojęcie zgodnie z art. ... ustawy z dnia ... o ... (Dz. U. poz. ...), która weszła w życie z dniem ... ."
Tak dopracowany tekst można nazwać tekstem jednolitym uchwały. Poznanie wszystkich tajników tworzenia tekstów jednolitych wymaga uważnego czytania ZTP i literatury poświęconej legislacji, która jest coraz bogatsza. Zachęcam.
podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU. z 2013 r. poz. 217 Ze zm.)
podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" (DzU Nr 1200, poz. 908)
Od redakcji Pismo urzędowe i akt prawny to dwa różne rodzaje tekstów. Są więc inaczej tworzone. Akt prawny konstruowany jest zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej, a pismo urzędowe – zgodnie z normą językową.
Mariusz Lachowski naczelnik Wydziału Tekstów Jednolitych i Analiz Techniki Prawodawczej Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu
Statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jako akt prawa miejscowego podlega ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Konsekwencją tego jest konieczność wypełniania dyspozycji art. 16 ust. 3 tej ustawy i ogłaszanie jednolitego tekstu uchwał w sprawie statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w ciągu 12 miesięcy od ich nowelizacji. Poprawnie opracowany tekst jednolity pomaga zrozumieć i stosować przepisy, których jest odzwierciedleniem – przygotowany niezgodnie z Zasadami techniki prawodawczej (ZTP) może spowodować niemałe zamieszanie w regulacji nim objętej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA