fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe: Zażalenie na odmowę przywrócenia terminu

www.sxc.hu
Jeżeli przedsiębiorca stwierdzi, że organ podatkowy niezasadnie odmówił mu przywrócenia terminu, to ma prawo złożyć zażalenie na to rozstrzygnięcie.
Wskutek działania pełnomocnika-doradcy podatkowego odwołanie od decyzji podatkowej złożyliśmy po terminie. Dlatego organ podatkowy odmówił nam przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Pouczono nas, że możemy złożyć na to postanowienie zażalenie. Co powinno ono zawierać? Jakie warunki trzeba spełnić? – pyta czytelnik.
Podatnik ma prawo złożyć zażalenia na rozstrzygnięcie organu podatkowego, w którym odmawia on przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Aby jednak takie zażalenie zostało uznane przez organ podatkowy, podatnik powinien spełnić przesłanki formalne, które są wskazane w przepisach podatkowych.
Zgodnie z art. 162 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.), jeśli podatnik uchybi terminowi, to organ podatkowy powinien przywrócić ten termin na wniosek podatnika. Zainteresowany musi jednak uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Takie podanie należy złożyć w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania należy dopełnić czynności, dla której był określony termin.

Właściwy organ

Z kolei art. 163 § 1 o.p. wskazuje, że w sprawie przywrócenia terminu postanawia właściwy w sprawie organ podatkowy. Jeśli chodzi o termin do wniesienia odwołania od decyzji, to będzie to organ wyższej instancji (w przypadku decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego będzie to dyrektor izby skarbowej). Stosownie bowiem do art. 163 § 2 o.p. w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ podatkowy właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia. Na takie postanowienie w przedmiocie przywrócenia terminu stronie służy zażalenie, które – stosownie do art. 236 § 2 o.p. wnosi się ?w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.
Składając zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu na złożenie odwołania podatnik powinien wskazać dlaczego stanowisko organu podatkowego odmawiające mu przywrócenia terminu jest niezasadne.
Podatnik musi zatem:
Co prawda uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym dowodu w ścisłym tego słowa znaczeniu, niedającym pewności, a tylko wiarygodność (prawdopodobieństwo) twierdzenia o jakimś fakcie (wyrok WSA w Warszawie z 24 kwietnia 2013 r., VIII SA/Wa 20/13), jednak należy wskazać takie wiarygodne okoliczności, co do których organ podatkowy nie poweźmie wątpliwości.

Konieczny brak winy

Istotną kwestią jest wskazanie braku winy zainteresowanego w zachowaniu terminu. Zgodnie z orzecznictwem sądowo-administracyjnym w takim przypadku można mówić o braku winy jedynie wtedy, gdy zainteresowany działał ?z najwyższą starannością, jednak dopełnienie czynności (złożenie odwołania) w terminie stało się niemożliwe z powodu trudnej do przezwyciężenia przeszkody, niezależnej od zainteresowanego (wyrok WSA w Warszawie z 15 maja 2012 r., V SA/Wa 312/12). Chodzi tu o siłę wyższą (ostry atak zimy, powódź) czy niektóre zdarzenia losowe (wypadek, przerwa w komunikacji), jednak ich ocena powinna być przeprowadzona przez organ podatkowy według obiektywnego miernika staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej o swoje interesy (wyrok NSA w Warszawie z 17 kwietnia 2013 r., I GSK 1407/11).

Przykład

Przykładowe uzasadnienie zakładanego przez podatnika zażalenia na postanowienie ?o odmowie przywrócenia terminu może wyglądać następująco:
„3 marca 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej wydał postanowienie o odmowie przywrócenia terminu. Organ podatkowy wskazał, że co prawda złożono wniosek ?o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r. wraz z odwołaniem ?i we właściwym terminie, jednak nie uprawdopodobniono, ?że uchybienie nastąpiło bez mojej winy.
Z takim stanowiskiem nie sposób się zgodzić. W podaniu ?o przywrócenie terminu ?do wniesienia odwołania wskazałem, że niedotrzymanie terminu wynikało z okoliczności niezawinionych przeze mnie, gdyż w okresie 9–17 lutego ?2014 r. (a więc w okresie, kiedy należało wnieść odwołanie od wspomnianej decyzji) przebywałem w szpitalu, co uniemożliwiało mi wniesienie odwołania.
Tym razem jednak jako dowód załączam wypis ze Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ?z 17 lutego 2014 r., którego ?nie dołączyłem do wniosku ?o przywrócenie terminu.
Kajetan Nowakowski"
Na dokumencie zażalenia trzeba wyliczyć też dołączone załączniki. W naszej sytuacji może to wyglądać tak:?„Załącznik:
Wypis ze Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, Oddział Kardiologii Inwazyjnej ?i Chorób Wewnętrznych, ?z 17 lutego 2014 r."
Przykład
Przedsiębiorca Jakub Wiśniewski otrzymał decyzję naczelnika urzędu skarbowego określającą wysokości zobowiązania podatkowego ?w PIT za 2012 rok. Od tej decyzji złożył odwołanie. Organ podatkowy uznał jednak, ?że zostało ono złożone po terminie. Przedsiębiorca złożył wniosek o przywrócenie terminu wraz z odpisem odwołania po trzech dniach od otrzymania informacji o uchybieniu. We wniosku napisał, że przyczyną uchybienia terminu był wypadek pełnomocnika – doradcy podatkowego. Pan Jakub nie dołączył jednak żadnych dokumentów potwierdzających brak zawinienia w niedochowaniu terminu.
Organ podatkowy odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Dopiero wraz z zażaleniem na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu pan Jakub złożył dokumenty, które wskazują, że w sprawach podatkowych osobą właściwą do reprezentowania go jest doradca podatkowy Piotr Nowak. Pan Jakub dołączył także do zażalenia dokumenty związane ?z wypadkiem pełnomocnika.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA