fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Świadectwo pracy po ugodzie w sprawie rozwiązania umowy o pracę

Rzeczpospolita
Po ugodzie z etatowcem szef wystawia mu nowe świadectwo pracy. Niekoniecznie jednak w ciągu trzech dni od zawarcia tego porozumienia.
Muszę wydać świadectwo pracy po wyroku sądu i po ugodzie zawartej z pracownikiem. Zmieniany jest tryb rozwiązania umowy na porozumienie stron. Czy taki dokument jest korektą, czy nowym świadectwem? Co z poprzednio wydanym? – pyta czytelniczka.
Precyzyjna odpowiedź jest trudna, bo nie wiemy, czy chodziło np. o wyrok przywracający pracownika na etat, czy o inny spór, w wyniku którego strony jednak postanowiły zgodnie zakończyć współpracę. Nie wiadomo też, czy i na ile szczegółowo przyjęły reguły tego rozstania, np. wskazały, co konkretnie ma być zapisane w dokumencie potwierdzającym przebieg zatrudnienia oraz kiedy go przekazać zwolnionemu.

Po porozumieniu

Zasady wydawania świadectw pracy oraz jego treść określa kodeks pracy i rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282 ze zm., dalej rozporządzenie). Dotyczą one także skutków procesu o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie w związku z wadliwym rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jeśli etatowiec wygra proces o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy w związku z wadliwym rozwiązaniem w trybie art. 52 k.p., szef wydaje mu nowe świadectwo. Zawiera ono informację o rozwiązaniu za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę z powołaniem się na art. 97 § 3 k.p. (§ 5 ust. 4 rozporządzenia).
Gdy między stronami doszło do ugody i szef przystał na porozumienie stron, może mieć problem, jak zmienić świadectwo pracy podwładnego. A to dlatego, że rozporządzenie nie dostrzega ugody sądowej czy pozasądowej jako podstawy prostowania dokumentów o przebiegu i zakończeniu zatrudnienia. Można do niej próbować odpowiednio stosować jego § 5 i 6. Strony unikną jednak tych niejasności, jeśli precyzyjnie określiły treść, zasady i terminy wydania zaświadczenia o przebiegu zatrudnienia.
Z pewnością jednak po wyroku i ugodzie nowa musi być zawartość ust. 3 wzoru świadectwa pracy, czyli inny tryb rozwiązania umowy o pracę. U pracownika czytelniczki będzie to porozumienie stron, czyli art. 30 § 1 pkt 1 k.p., zamiast np. rozwiązania za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę, czyli art. 30 § 1 pkt 2 k.p. To właśnie przesądza o konieczności wydania nowego formularza, tak jak po prawomocnym orzeczeniu sądu o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania za niezgodne z przepisami wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia.
W takiej sytuacji, też na żądanie zatrudnionego, szef uzupełnia wydane mu świadectwo o dodatkową informację o tym orzeczeniu. Ponadto wystawia go nie później niż w ciągu trzech dni od uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.
Czy przy ugodzie z byłym pracodawcą etatowiec też mógłby domagać się podania tej informacji w treści i szybkiego przekazania dokumentu? Wiele zależy od tego, czy w tym porozumieniu przewidziano taką ewentualność. Jeżeli jednak konsensus precyzyjnie obejmował treść, sposób i terminy przekazania nowego druku, takie żądanie pracownika będzie nadmierne.
Inaczej się stanie, gdy takie postanowienia między stronami nie zapadły. Przy czym nie ma tu znaczenia, czy o nich po prostu zapomniały, czy je świadomie pominęły. Wówczas zarówno uzupełnienie świadectwa, np. jego pkt 6 o informację, że wystawiono je na podstawie ugody zawartej w określonym dniu i dotyczącym sposobu rozwiązania angażu, jak i żądanie pracownika, aby otrzymać je w ciągu trzech dni, będzie w pełni uzasadnione.

Co z dawnym papierem

Ugoda z pracownikiem może także obejmować obowiązek zwrotu przez niego wydanego wcześniej zaświadczenia o zatrudnieniu po przekazaniu mu przez pracodawcę nowego świadectwa. Jeśli jednak takiego postanowienia strony nie poczyniły, były szef nie ma żadnego sposobu wywarcia nacisku, aby odzyskać wcześniejszy dokument. Mało jest jednak prawdopodobne, że pracownik chciałby się nim posłużyć, gdyż np. zawiera informację o dyscyplinarce. Natomiast pracodawca musiałby odpowiednio stosować § 5 rozporządzenia i najpóźniej w dniu wydania etatowcowi nowego świadectwa, usunąć z jego akt osobowych i zniszczyć to poprzednio przekazane.

Wszystko wolno

Ugoda sądowa czy pozasądowa, czyli zanim dojdzie ?do rozprawy przed sądem, ?to bardziej pokojowa forma zakończenia sporu między pracodawcą i pracownikiem. ?Jej przyjęcie dopuszcza ?art. 917 kodeksu cywilnego ?w związku z art. 300 k.p. Najczęściej odnosi się do sposobu rozstania i stronom wolno nawet dyscyplinarkę zamienić na porozumienie stron.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA