fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Uchwały bez zapisu, że za szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu odpowiadają rodzice

www.sxc.hu
Jan Bończa-Szabłowski
Uchwała rady miejskiej nie może zawierać zapisu, że za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu odpowiadają rodzice. Odpowiedzialność odszkodowawczą normują przepisy kodeksu cywilnego.
Takiego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpatrzeniu skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce, w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Wieliczka.
Legalnością wydanego aktu zainteresował się prokurator okręgowy, który zażądał stwierdzenia nieważności jednego z zapisów załącznika do uchwały. Zaskarżonemu aktowi zarzucił naruszenie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, gdyż powołując się na ustawę wprowadzał zasady odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe na mieniu. Taki zabieg, zdaniem prokuratora, był niezgodny z zasadami prawodawstwa, gdyż dublował przepisy rangi ustawowej.
Rzecz dotyczyła regulaminu korzystania z placów zabaw, będącego załącznikiem do uchwały. Rada Miejska zamieściła tam przepis stanowiący, że rodzice/opiekunowie dzieci odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. Zdaniem prokuratora powołane zapisy nie mogą, stanowić o zasadach odpowiedzialności prawnej, które mogłyby obowiązywać pomiędzy właścicielem, a korzystającym z obiektu użyteczności publicznej - kwestie takie regulują przepisy kodeksu cywilnego. Prokurator w argumentacji powołał się na stanowisko zaprezentowane przez WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku o sygn. II SA/Go 225/10.
W odpowiedzi na skargę Burmistrz miasta zażądał jej oddalenia. Zgodził się z poglądem panującym w orzecznictwie o niedopuszczalności powtarzania w akcie prawa miejscowego postanowień ustaw lub ich modyfikacji. Stwierdził jednak, że od tej zasady dopuszcza się jednak wyjątki. Zgodnie z wyrokiem NSA o sygn. SA/Gd 2949/94 może być konieczne przytoczenie w uchwale rady gminy zapisów ustawowych, jeżeli dzięki temu zabiegowi akt prawa miejscowego stanie się czytelny i zrozumiały, jednak myśli tej nie można utożsamić, ze "swoistą modyfikacją" i rozszerzaniem lub uzupełnieniem zapisów ustawowych.
Przenosząc argumentację na grunt sprawy stwierdził, że konieczne było przytoczenie gotowych zapisów ustawowych, gdyż dzięki temu zabiegowi zasady korzystania z placów zabaw Gminy Wieliczka stały się czytelne i jasne, zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dzieci korzystające z placów. Dalej twierdził, że unormowania zawarte w załączniku, wskazują tylko na odpowiedzialność opiekunów/rodziców dzieci za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu i nie można mówić tu o powielaniu czy modyfikowaniu zapisów kodeksu cywilnego. Dodał, że brzmienie przywołanego zapisu jest zupełnie inne od zapisów kodeksu cywilnego, natomiast jego zamieszczenie w Regulaminie znacząco przyczyniło się do ograniczenia niszczenia mienia Gminy Wieliczka.
Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który 21 listopada 2013 roku stwierdził nieważność zapisu uchwały dotyczącego odpowiedzialności cywilnoprawnej na placu zabaw.
Sąd orzekł, że zawarte w ustawie o samorządzie upoważnienie rady gminy (miasta) do określania "zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej" nie zawiera upoważnienia do regulowania odpowiedzialności za szkody wyrządzone na osobach lub mieniu, chociaż upoważnienie to dawało podstawę do przyjęcia w drodze uchwały regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Wieliczka i określenia w tym regulaminie zasad i trybu korzystania z placów zabaw.
WSA podzielił również pogląd sądowoadministracyjny przedstawiony przez prokuratora, że uchwała rady gminy nie może regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie (w tym przypadku odpowiedzialności cywilnoprawnej z k.c.), a uchwała zawierająca takie unormowania (jak w tej sprawie), jako istotnie naruszająca prawo, winna być uznana za nieważną w części w jakiej zawiera takowe regulacje (III SA/Kr 648/13)
Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA