fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Giełda

Mleko w proszku szkodzi wynikom

Danone
Rzeczpospolita
Świa­to­wy li­der w pro­duk­cji jo­gur­tów, fran­cu­ski Da­no­ne przy­znał, że wy­co­fa­nie w Chi­nach mlecz­ne­go po­kar­mu dla nie­mow­ląt mia­ło więk­szy od spo­dzie­wa­ne­go wpływ na wy­ni­ki III kwar­ta­łu dzia­łu żyw­no­ści dla ma­łych dzie­ci, a sprze­daż na nie­któ­rych ryn­kach po­pra­wi się do­pie­ro na po­cząt­ku 2014 r.
Spół­ka ob­ni­ży­ła więc spo­dzie­wa­ne w 2013 r. ob­ro­ty, ren­tow­ność i prze­pły­wy fi­nan­so­we.
W?re­ak­cji na te in­for­ma­cje jej ak­cje ta­nia­ły w Pa­ry­żu na­wet o 5,7 proc.
– Na­szym prio­ry­te­tem jest po­wrót jak naj­szyb­ciej w 2014 r. do sil­ne­go i trwa­łe­go wzro­stu w Azji – oświad­czył szef pio­nu fi­nan­sów Pier­re­-An­dre Te­ris­se. Dla po­kry­cia sła­bej sprze­da­ży w Eu­ro­pie pro­du­cent Ble­di­ny i wo­dy Vo­lvic roz­wi­ja się szyb­ko w Chi­nach, gdzie osią­ga 20 proc. ob­ro­tów dzię­ki od­żyw­kom dla nie­mow­ląt. Spół­ka mia­ła tam jed­nak róż­ne pro­ble­my: w lip­cu uka­ra­no ją grzyw­ną i zmu­szo­no do ob­niż­ki ce­ny mle­ka w prosz­ku, w sierp­niu wy­co­fa­ła mlecz­ne pro­duk­ty in­stant w Azji po po­dej­rze­niach o ska­żo­ne mle­ko z Fon­ter­ry, ostat­nio dzia­łom Du­mex i Nu­tri­cia za­rzu­co­no ła­pow­nic­two.
Wy­co­fa­nie pro­duk­tów z mle­kiem Fon­ter­ry spo­wo­do­wa­ło utra­tę 350 mln eu­ro ob­ro­tów, mar­ży 200 mln i go­tów­ki 300 mln eu­ro. W ca­łym ro­ku Da­no­ne za­kła­da wzrost ob­ro­tów o 4,5 proc. (do­tąd za­kła­dał 5 proc.), ma­rży ope­ra­cyj­nej o 80 pkt ba­zo­wych (wcześniej 30-50) i cash flow do 1,5-1,6 mld eu­ro (2 mld).     —reu­ters, p. r.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA