W życie wchodzi właśnie rozporzadzenie ministra sprawidliwości o organizacji apliakcji. Według nowych przepisów szkolenie aplikantów jest organizowane w co najmniej 30 cyklach szkoleniowych. Taki cykl obejmuje zajęcia w szkole oraz praktyki i może kończyć się sprawdzianem wiedzy i umiejętności.

Zajęcia w trakcie aplikacji są prowadzone w formie: ćwiczeń, rozwiązywania kazusów, seminariów, repetytoriów i symulacji rozpraw, zgodnie z programem aplikacji. Odbywają się one w siedzibie Krajowej Szkoły oraz w miejscach wskazanych przez dyrektora, odpowiednio do formy zajęć. Każda lekcja trwa 45 minut.

Z kolei praktyki odbywają się w sądach, prokuraturach lub innych jednostkach organizacyjnych wskazanych w programie aplikacji, położonych możliwie najbliżej miejsca zamieszkania aplikanta. Aplikant odbywa praktyki w dni robocze od poniedziałku do piątku, po osiem godzin dziennie.

Przy ocenie przebiegu praktyki aplikanta uwzględnia się w szczególności: wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa, którą wykazał się podczas praktyki; umiejętność interpretacji przepisów prawa; prawidłowość i terminowość wykonywania powierzonych mu zadań; umiejętność właściwej organizacji pracy samodzielnej i współpracy; predyspozycje do pracy na stanowisku sędziego lub prokuratora oraz zdolności interpersonalne i poziom kultury osobistej.

Za uzyskanie pozytywnej oceny z praktyki uważa się zdobycie co najmniej 2 punktów, co jest równoznaczne z zaliczeniem praktyk.

Czas sprawdzianu nie może przekroczyć 360 minut. Przygotowuje go i przeprowadza komisja sprawdzianowa w składzie od trzech do pięciu osób. Członków komisji sprawdzianowej powołuje dyrektor Krajowej Szkoły spośród jej wykładowców.

Sprawdzian ocenia się w systemie punktowym w skali od 0 do 5 pkt, przy czym ocena stanowi wielokrotność 0,5 pkt. Za uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu uważa się zdobycie co najmniej 2 pkt. Uzyskanie pozytywnej oceny jest równoznaczne z zaliczeniem sprawdzianu. Aplikantowi nie przysługuje odwołanie od oceny.

Ten, kto nie zaliczył sprawdzianu, może przystąpić do niego ponownie tylko raz, w terminie wyznaczonym przez dyrektora Krajowej Szkoły.

W takim przypadku liczbę punktów ze sprawdzianu uwzględnianą przy obliczaniu średniej arytmetycznej punktów, stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych przez aplikanta ze sprawdzianu w obu terminach.

podstawa prawna: rozporządzenie MS z 5 lutego 2018 r. DzU z 14 lutego 2018 r., poz. 371