Egzamin adwokacki i radcowski w 2021 r. był planowany na marzec. Już dziś wiadomo, że odbędzie się później – od 18 do 21 maja. Powód zmiany terminu to rozwój sytuacji epidemicznej w kraju. Ryzyko dalej idących obostrzeń, które mogą obowiązywać w związku z pandemią, jest dużo wyższe w marcu niż w maju.

„Rzeczpospolita" jak co roku wraz z wydawnictwem CH Beck rusza z powtórką do egzaminu. Na początek kazusy z prawa gospodarczego.

Kazus 1. Umowa komisu

I. Sporządź umowę komisu przy następujących założeniach:

1. Przedsiębiorstwo Państwowe GALL w likwidacji z siedzibą w Warszawie zleca przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność komisową w formie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sprzedaż rzeczy ruchomych określonych w załączniku do umowy.

Czytaj także: Egzaminy zawodowe adwokatów i radców prawnych: epidemia już nie zaskoczy ministra ani zdających

2. Komisant będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli będzie odpowiadał za terminowe dokonywanie zapłaty za sprzedany towar w ramach zawartych za jego pośrednictwem umów sprzedaży.

3. Wskazana została cena minimalna sprzedaży rzeczy.

4. Komisant nie jest uprawniony do sprzedaży rzeczy poniżej ceny minimalnej.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

5. Wynagrodzeniem przysługującym Komisantowi jest prowizja. Wysokość prowizji została określona w ten sposób, że w przypadku sprzedaży rzeczy po cenie minimalnej Komisant uprawniony jest do określonej prowizji, w przypadku zaś sprzedaży rzeczy powyżej ceny minimalnej upoważniony jest dodatkowo do wyższej prowizji od nadwyżki.

6. Komitent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających wysokość ceny, za którą poszczególne rzeczy zostały sprzedane.

7. Komisant jest zobowiązany do ubezpieczenia rzeczy i ponoszenia kosztów ubezpieczenia.

8. Rozliczenie umowy następuje w okresach miesięcznych.

9. Naruszenie obowiązku zwrotu rzeczy po wygaśnięciu umowy powoduje obowiązek zapłaty przez Komisanta na rzecz Komitenta kary umownej.

10. W umowie powinna znaleźć się klauzula prorogacyjna, przewidująca właściwość sądu zgodnie z siedzibą Komitenta.

11. Sporządzenie umowy komisu następuje na zlecenie Komitenta.

II. Załóż samodzielnie brakujące elementy stanu faktycznego.

III. Projektowaną umowę możesz wzbogacić o obrane samodzielnie postanowienia dodatkowe.

IV. W każdym miejscu niezbędnego podpisu wpisz słowo „podpis" wraz z zaznaczeniem, czyj jest to podpis.

V. Niewymagane jest sporządzenie załączników do umowy.

VI. Praca zawierająca rozwiązanie zadania winna być oparta na stanie prawnym obowiązującym w dniu egzaminu.

Propozycja rozwiązania

UMOWA KOMISU

zawarta w Warszawie 29 stycznia 2019 r. („Umowa"), pomiędzy:

AGW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Długiej 1, 00-263 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 0000333333, o numerze NIP 111-222-33-44, o numerze REGON 111111111, reprezentowaną, zgodne z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, przez Komplementariusza – AGW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 1, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000111111, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, o numerze NIP 111-111-11-22, o numerze REGON 123456789, w imieniu której działała Anna S. – członek zarządu upoważniony, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, do jednoosobowej reprezentacji spółki,

zwaną dalej „Komisantem"

a Przedsiębiorstwo Państwowe „GALL" w likwidacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 1, 00-019 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000222222, o numerze NIP 111-111-22-33, o numerze REGON 987654321, reprezentowaną, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, przez Łukasza W. – likwidatora upoważnionego do jednoosobowej reprezentacji przedsiębiorstwa,

zwanym dalej „Komitentem"nadto Komisant, jak i Komitent zwani są łącznie w treści Umowy „Stronami" lub pojedynczo „Stroną",

o następującej treści:

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Komisant zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do sprzedaży otrzymanych od Komitenta rzeczy ruchomych, których lista stanowi Załącznik nr 1 do Umowy („Specyfikacja") na rachunek Komitenta, lecz w imieniu własnym.

2. Specyfikacja zawiera w szczególności następujące informacje: oznaczenie rzeczy, ilości rzeczy, gatunek oraz cenę.

3. Określona w Specyfikacji cena dla danej rzeczy jest ceną minimalną, za którą Komisant zobowiązany jest sprzedać rzecz.

4. Komisant nie może sprzedawać rzeczy po cenach niższych niż cena minimalna.

5. Komisant zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby sprzedać rzeczy powyżej ceny minimalnej.

6. Żadna ze Stron nie dokona cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub praw i obowiązków związanych z niniejszą Umową, bez uprzedniej zgody drugiej Strony, udzielanej na piśmie pod rygorem nieważności.

7. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy zastosowanie znajdują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1) oraz w ustawie z 10 maja 2018 r. (DzU z 2018 r., poz. 1000), jak również klauzula informacyjna RODO zawarta w załączniku nr ..... do niniejszej Umowy.

§ 2. Wydanie rzeczy

Wydanie rzeczy nastąpi z magazynu Komitenta w terminie trzech dni od podpisania Umowy. Potwierdzeniem wydania rzeczy będzie podpisana przez Strony Specyfikacja. Koszt transportu rzeczy ponosi Komisant.

§ 3. Oświadczenie Komitenta

Komitent oświadcza, że rzeczy będące przedmiotem Umowy stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.

§ 4. Ryzyko uszkodzenia lub utraty rzeczy

1. Komisant od chwili wydania mu rzeczy przez Komitenta ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy.

2. Komisant zobowiązuje się przechowywać rzeczy w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, uszkodzenie lub utratę.

3. Komisant jest obowiązany ubezpieczyć powierzone mu przez Komitenta rzeczy. Koszty ubezpieczenia ponosi Komisant.

§ 5. Prowizja

1. Komisant otrzymuje tytułem wynagrodzenia („Prowizja") 10 proc. ceny netto, za jaką rzecz została sprzedana („Cena sprzedaży").

2. Roszczenie o zapłatę Prowizji staje się wymagalne z chwilą zapłaty Komitentowi przez Komisanta Ceny sprzedaży. Komisant potrąci Prowizję przy wypłaceniu Komitentowi Ceny sprzedaży. (...)

Kolejne odcinki w każdą środę

3. Komisant będzie rozliczał się z Komitentem pierwszego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, przyjmując stan sprzedaży na ostatni dzień poprzedniego miesiąca. W tym celu Komisant doręczy Komitentowi pierwszego dnia każdego miesiąca zestawienie sprzedanych rzeczy w miesiącu poprzednim ze wskazaniem ich Ceny sprzedaży oraz fakturę VAT wystawioną tytułem Prowizji.

4. Cena Sprzedaży, pomniejszona o należną Komisantowi Prowizję, będzie płatna w terminie do 3. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, przelewem na rachunek bankowy Komitenta w Banku PKO BP SA nr 11 1111 1111 1111 1111 1111 1111.

5. Komitent jest uprawniony żądać od Komisanta okazania faktur VAT lub rachunków, na podstawie których można określić Cenę sprzedaży poszczególnych rzeczy.

§ 6. Prowizja Del Credere

1. W zakresie wskazanych przez Komisanta umów sprzedaży, Komisant ponosi odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania przez nabywcę, tj. za terminowe dokonanie zapłaty. Wskazanie umowy, z którą związana będzie przedmiotowa odpowiedzialność nastąpi poprzez przesłanie Komitentowi przez Komisanta najpóźniej w terminie 3 dni od zawarcia umowy sprzedaży pisemnego zawiadomienia o ponoszeniu odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania przez nabywcę w formie zasadniczo zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy.

2. Z tytułu przyjęcia odpowiedzialności za wykonanie przez klienta zobowiązania w zakresie określonym w ust. 1 Komisantowi przysługuje odrębne wynagrodzenie w wysokości 10% Ceny sprzedaży (Prowizja Del Credere).

3. Prowizja Del Credere przysługuje Komisantowi odrębnie od każdej umowy, z którą związana jest odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1.

4. Prowizja Del Credere jest płatna w terminie i na zasadach określonych w § 5 Umowy.

§ 7. Czas trwania Umowy

1. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

2. Każda ze stron może Umowę wypowiedzieć z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia.

3. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Komisant jest zobowiązany najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy dostarczyć niesprzedane rzeczy na swój koszt i niebezpieczeństwo do miejsca wskazanego przez Komitenta.

5. W przypadku uchybienia terminowi dostarczenia rzeczy, określonemu w ust. 4, Komisant zapłaci Komitentowi karę umowną w wysokości 0,5 proc. ceny niesprzedanych rzeczy określonej w Specyfikacji za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej nastąpi na rachunek bankowy Komitenta wskazany w § 5 ust. 4 Umowy w terminie siedmiu dni od wezwania Komisanta do zapłaty.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

4. Tytuły poszczególnych punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy dla wykładni postanowień Umowy.

5. Każda ze Stron oświadcza, że posiada zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, a także że jest prawidłowo umocowana do zawarcia Umowy.

6. Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Komitenta.

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

8. Przedstawiciele Stron są świadomi skutków faktycznych oraz skutków prawnych, jakie wywołuje niniejsza Umowa na dowód czego składają poniżej swoje czytelne podpisy z imienia i nazwiska.

Komisant:

[własnoręczny podpis Anny S., reprezentanta AGW sp. z o.o. – sp.k.]

Komitent:

[własnoręczny podpis Łukasza W., reprezentanta Przedsiębiorstwa Państwowego GALL w likwidacji]

Załączniki:

1) lista rzeczy ruchomych wydanych komisantowi do sprzedaży;

2) wzór zawiadomienia o ponoszeniu odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania;

3) aktualny odpis KRS komisanta;

4) aktualny odpis KRS AGW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie;

5) aktualny odpis KRS Komitenta;

6) klauzula informacyjna RODO.

Założenia do umowy:

– Komisantem jest AGW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Długiej 1, 00-263 Warszawa;

– Komisant reprezentowany jest przez Annę S. członka zarządu komplementariusza AGW Sp. z o.o.;

– Komitentem jest Przedsiębiorstwo Państwowe GALL w likwidacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 1, 00-019 Warszawa;

– Komitent reprezentowany jest przez Łukasza W. – likwidatora;

– Reprezentacja Komisanta oraz Komitenta zgodna jest z Umową spółki oraz statutem, jak również z odpisami z KRS;

– Obie strony uzyskały wszelkie niezbędne zgody potrzebne do zawarcia wiążącej Umowy;

– Dane w rejestrze przedsiębiorców do chwili zawarcia Umowy nie uległy zmianie;

– Komitent wyda Komisantowi rzeczy będące przedmiotem komisu w terminie 3 dni od podpisania Umowy;

– Rzeczy będące przedmiotem komisu stanowią własność Komitenta;

– Prowizja należna Komisantowi wynosi 10% ceny sprzedaży rzeczy;

– Rozliczenie prowizji nastąpi w drodze potrącenia;

– Cena sprzedaży, po potrąceniu prowizji, płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Komitenta w terminie do 3. dnia każdego miesiąca;

– Wynagrodzenie za przyjęcie przez Komisanta odpowiedzialności za terminowe dokonywanie zapłaty przez nabywców (Prowizja Del Credere) będzie wynosić 10 proc. Ceny sprzedaży;

– Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony, z dwutygodniowym terminem wypowiedzenia;

– Opóźnienie w terminie zwrotu rzeczy przez Komisanta w przypadku rozwiązania Umowy zagrożone będzie karą umowną w wysokości 0,5 proc. ceny niesprzedanych rzeczy.

Z czego najlepiej się uczyć:

- Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości, tom 1–3, 2020

- System Oznaczeń Kodeksowych, czyli jak pracować z kodeksami i pisać pisma procesowe, 2021,

- Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism z omówieniami, S. Jaworski, 8. wyd., 2020,

- Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy, Z. Kapiński, 8. wyd., 2020,

- Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo Aplikanta, 5. wyd. 2020,

- Kodeks karny. Orzecznictwo Aplikanta, 5. wyd., 2020,

- Kodeks postępowania karnego. Komentarz, prof. J. Skorupka, 4. wyd., 2019

- Kodeks karny. Komentarz, prof. A. Grześkowiak, 7. wyd., 2021,

- EDYCJA KARNA. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. 13 innych aktów prawnych, 41. wyd., 2021.