Do egzaminu sędziowskiego dopuszczono 134 osoby, z czego 70 osób to aplikanci pierwszego, najstarszego rocznika KSSiP. Pozostali kandydaci to referendarze sądowi z trzyletnim stażem pracy i asystenci sędziego ze stażem czteroletnim na tym stanowisku.

Do egzamin prokuratorskiego natomiast dopuszczono 74 zdających najstarszego rocznika aplikacji prokuratorskiej.

Zarówno egzamin sędziowski, jak i prokuratorski odbędą się w dwóch częściach. Część pisemna będzie trwać 2 dni, a po jej zdaniu odbędzie się egzamin ustny.

Co będzie na egzaminie?

Pisemny egzamin sędziowski odbędzie się 6-7 sierpnia 2013 r. W pierwszym dniu kandydaci na sędziów będą sporządzać projekt orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawie karnej. Dzień drugi obejmie przygotowanie projektu orzeczenia w sprawie cywilnej z uzasadnieniem.

Pierwsza cześć egzaminu prokuratorskiego odbędzie się 8-9 sierpnia br. W pierwszym dniu zdający napiszą apelacje do wyroku w sprawie karnej. W dniu następnym aplikanci prokuratorscy sporządzą dwa pisma. Będzie to pozew, wniosek albo apelacja w sprawie cywilnej oraz sprzeciw bądź skargę do wojewódzkiego sadu administracyjnego.

Egzamin ustny dla przyszłych sędziów i prokuratorów  obejmować będzie rozwiązanie 21 kazusów z siedmiu dziedzin prawa i nauk pokrewnych.  Przeprowadzony będzie w obecności wszystkich członków komisji egzaminacyjnej.

Gdzie i kiedy?

Egzamin sędziowski i prokuratorski w części pisemnej odbędzie się w Pawilonie Dydaktyczno - Sportowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 27. Każdy egzamin w formie pisemnej rozpocznie się o godzinie 9:00 i będzie trwał 6 godzin.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Egzamin ustny odbędzie się we wrześniu, w siedzibie KSSiP, przy ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie. Dokładny termin dla tych, którzy zdali część ustną zostanie wskazany przy podaniu wyników.

Ocena prac

Każde z zadań praktycznych egzaminu zostanie poddane niezależnej ocenie dwóch z członków komisji egzaminacyjnej. Skala punktów będzie wynosić od 0 do 60 punktów.  Sprawdzający pracę poza ocenieniem jej według skali dokona krótkiego uzasadnienia przyznanych punktów.

Suma punktów otrzymanych od sprawdzających zadecyduje o zdaniu egzaminu pisemnego.

Jeżeli zdający egzamin sędziowski uzyska co najmniej 80 punktów na 120 możliwych zostanie dopuszczony do części ustnej.

Kandydaci na prokuratorów z uwagi na większą ilość zadań podlegającym ocenie w tej samej skali mogą uzyskać maksymalnie 180 punktów. Otrzymanie przynajmniej 120 punktów upoważnia zdającego egzamin prokuratorski do przystąpienia do egzaminu ustnego.

Kazusy egzaminu ustnego będą oceniać specjaliści dziedzin, których dotyczą kazusy. Skala punktów odnosząca się do jednego zadania to od 0 do 10 punktów.

Suma liczby punktów z obu egzaminów stanowi wynik za cały egzamin.

Po zdanym egzaminie

Po złożeniu egzaminu sędziowskiego aplikanci zostaną skierowani na staż, na stanowisko referendarza sądowego. Staż trwa 18 miesięcy.  Pozytywna ocena stażu uprawnia kończy aplikacje sędziowską i uprawnia do startowania w konkursach na wolne miejsca na stanowiska sędziowskie w sądach rejonowych.

Aplikanci prokuratorscy, którzy zdali egzamin 26 września otrzymają dyplom i  propozycję posady asesora prokuratorskiego w prokuraturze rejonowej. Po roku asesorzy prokuratorscy mogą ubiegać się o stanowiska prokuratorów w prokuraturach rejonowych mimo trwającej kilka lat asesury.

Zgodnie z zarządzeniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. nr 221/12/DSO oraz nr 222/12/DSO