Rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego został w środę skierowany do konsultacji publicznych.  Zastąpi dotychczasowe przepisy w tej sprawie z 17 listopada 2010 r.

Nowe przepisy przewidują, że opłata za egzamin na doradcę podatkowego będzie wynosić 1800 zł (obecnie 900 zł), a opłata za ponowny egzamin – zarówno z części pisemnej, jak i ustnej - ma wynieść 900 zł (obecnie 600 zł).

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jeżeli termin egzaminu na doradcę zostanie wyznaczony wcześniej, ale na dzień przypadający po dniu wejścia w życie rozporządzenia, dotychczasowe opłaty. 

Czytaj więcej

Doradcy podatkowi: jest nas dziewięć tysięcy

Według MF, które jest organizatorem egzaminu,  zmiana ma na celu urealnienie  wysokości opłaty. Zbliży się ona do wysokości opłat za egzaminy zawodowe w innych korporacjach zawodowych.

- Będzie jednak niższa niż opłaty za egzaminy u radców prawnych i adwokatów, którzy są również uprawnieni do wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Waloryzacja opłaty będzie też niższa od tempa wzrostu wskaźników, takich jak minimalne wynagrodzenie za pracę lub przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w tym samym okresie - przekonuje projektodawca. 

Ministerstwo uzasadnia podwyżkę m.in. koniecznością poniesienia wydatków związanych z funkcjonowaniem Komisji Egzaminacyjnej.

- Każdy wniosek o dopuszczenie do egzaminu angażuje członków Komisji Egzaminacyjnej oraz pracowników Ministerstwa Finansów realizujących zadania związane z obsługą administracyjno-biurową Komisji Egzaminacyjnej, którzy podejmują działania niezbędne do zorganizowania egzaminu - twierdzi MF.

Dodaje, że obecnie opłaty pokrywają jedynie połowę kosztów przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego i funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnej. Pozostałe są ponoszone  przez budżet państwa niezależnie od tego, czy kandydat, który zgłosił się na egzamin,  faktycznie do niego przystąpił.