Minister sprawiedliwości zmienił trzy rozporządzenia w sprawie komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji: adwokackiej, radcowskiej i notarialnej, oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego na nie. We wszystkich chodzi o udogodnienia dla kandydatów z niepełnosprawnością. Po pierwsze, na wniosek takiego kandydata złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego przewodniczący komisji kwalifikacyjnej (lub zastępca) może udzielić zgody na szczególny sposób rozwiązywania pytań testowych. Sposób ten nie może jednak naruszać zasad przeprowadzenia egzaminu wstępnego. Także na wniosek kandydata czas na rozwiązywanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę (podstawowy czas to 150 minut).

Obydwa wnioski trzeba właściwie udokumentować. Jak? Dołączyć do nich: kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych (odczytywanie tekstu czy udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi) wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Tegoroczny egzamin odbędzie się 24 września. Każdy zestaw pytań testowych i karta odpowiedzi oznaczona jest indywidualnym kodem. Wylosowany numer kodu kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie zestawu pytań testowych i na każdej stronie karty odpowiedzi. Niedopuszczalne jest wpisanie imienia i nazwiska ani też podpisanie się pod rozwiązaną pracą.

Przed przystąpieniem do rozwiązania testu należy sprawdzić, czy zawiera on wszystkie kolejno ponumerowane strony oraz czy karta odpowiedzi liczy cztery strony. Zestaw pytań testowych składa się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru, przy czym każde pytanie zawiera po trzy propozycje odpowiedzi.

podstawa prawna: Rozporządzenia z 18 czerwca 2016 r. DzU z 26 lipca 2016 r., poz. 1103, 1104, 1105